Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 119/2006Usnesení NSS ze dne 01.11.2006

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

3 Azs 119/2006 - 69

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Jaroslava Vlašína, JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Petra Průchy, v právní věci žalobkyně: L. A., zastoupené JUDr. Ivo Adámkem, advokátem se sídlem Ostrava, Ostrčilova 13, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 59 Az 14/2005, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 1. 2005 č.j. OAM-3621/VL-07-05-2004, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 10. 2005 č. j. 59 Az 14/2005 - 27,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobkyně advokátovi JUDr. Ivo Adámkovi se přiznává odměna za zastupování ve výši 2150 Kč. Tato částka mu bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 1 měsíce od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 31. 10. 2005 č. j. 59 Az 14/2005 - 27 zamítl žalobu podanou žalobkyní (dále i „stěžovatelka“) proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 1. 2005 č. j. OAM-3621/VL-07-05-2004, kterým byla zamítnuta žádost žalobkyně o udělení azylu jako zjevně nedůvodná dle ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění platném v době rozhodování ve věci.

Proti citovanému rozsudku Krajského soudu v Ostravě podala stěžovatelka osobně u krajského soudu dne 23. 11. 2005 kasační stížnost. Podáním ze dne 18. 10. 2006, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu předloženo dne 24. 10. 2006, vzala stěžovatelka podanou kasační stížnost zpět a navrhla zastavení řízení o kasační stížnosti.

Podle ustanovení § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění (dále jen “s. ř. s.“), může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka vzala svoji kasační stížnost zpět do doby, než o ní Nejvyšší správní soud rozhodl, soud řízení ve věci zastavil podle shora citovaného ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s.

č. j. 3 Azs 119/2006 - 70

O nákladech řízení Nejvyšší správní soud rozhodl podle ustanovení § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., neboť v případě zastavení řízení nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Krajský soud v Ostravě stěžovatelce k její žádosti ustanovil zástupcem advokáta pro řízení o kasační stížnosti, náklady řízení v tomto případě hradí stát. Náklady spočívají v odměně za dva úkony právní služby v částce 2000 Kč [§ 7, § 9 odst. 3 písm. f) a § 11 odst. 1 písm. b) a d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění platném do 31. 8. 2006] a v náhradě hotových výdajů v částce 150 Kč (§ 13 odst. 3 téže vyhlášky), celkem 2150 Kč. Tato částka bude zaplacena z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupce JUDr. Ivo Adámka do 1 měsíce od právní moci rozsudku.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 1. listopadu 2006

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru