Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 117/2007 - 45Usnesení NSS ze dne 26.03.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

3 Azs 117/2007 - 45

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Marie Turkové a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobce: V. M., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 1. 2006, č. j. OAM-5/VL-10-08-2006 o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. 10. 2007, č. j. 61 Az 3/2006 – 21,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadl žalobce v záhlaví uvedený rozsudek Krajského soudu v Ostravě, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 1. 2006 o neudělení azylu. Důvody kasační stížnosti podřadil žalobce ust. § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s., obsahově se však jedná o důvody spadající pod písm. a) cit. ustanovení. Závěrem žalobce navrhl, aby byl napadený rozsudek Krajského soudu v Ostravě zrušen a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení. Současně s tím požádal o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti.

Z připojené plné moci udělené žalobcem advokátu JUDr. Luboši Hádkovi Nejvyšší správní soud zjistil, že jmenovaný byl zmocněn pouze k sepisu a podání kasační stížnosti, nikoliv však k zastupování žalobce v řízení. Usnesením ze dne 16. 1. 2008 proto Krajský soud v Ostravě žalobce vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení zvolil pro řízení o kasační stížnosti zástupce z řad advokátů. Zároveň ho poučil o následcích nesplnění výzvy. Uloženou povinnost žalobce ve stavené lhůtě nesplnil a neučinil tak ani do dne rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Po zvážení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že podmínky řízení o kasační stížnosti nejsou splněny. Žalobce podal kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě prostřednictvím svého zástupce z řad advokátů, jehož zmocnění však bylo omezeno na sepis a podání návrhu. Výše citované ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. však v případech, kdy stěžovatel nemá předepsané právnické vzdělání, vyžaduje povinné advokátní zastoupení pro celé řízení. Nedostatek povinného právního zastoupení žalobce je svojí povahou odstranitelným nedostatkem podmínek v řízení, Krajský soud v Ostravě proto postupoval v souladu s ust. § 108 odst. 1 s. ř. s., když žalobce vyzval, aby si zástupce zvolil a poučil ho o následcích nesplnění výzvy. Žalobce však na výzvu soudu nijak nereagoval a vzniklý nedostatek podmínek řízení neodstranil. Za této situace Nejvyšší správní soud kasační stížnost žalobce podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spoj.s ust. § 120 s. ř. s. odmítl.

Kasační stížnost byla odmítnuta, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků ne á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spoj. s ust. § 120 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 26. března 2008

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru