Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 117/2006Usnesení NSS ze dne 24.05.2006

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku
Prejudikatura

7 Azs 271/2004


přidejte vlastní popisek

3 Azs 117/2006 - 49

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milady Haplové v právní věci žalobce: O. V., zastoupeného opatrovnicí paní L. V., pracovnicí Krajského soudu v Ostravě, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 9. 2004, č. j. OAM-2752/VL-10-15-2004, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 61 Az 176/2004, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 7. 2005, č. j. 61 Az 176/2004 - 19,

takto:

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou k poštovní přepravě dne 2. 10. 2005 a doručené Krajskému soudu v Ostravě dne 3. 10. 2005 se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhal zrušení rozsudku uvedeného soudu ze dne 4. 7. 2005, č. j. 61 Az 176/2004 - 19. Tímto rozsudkem byla zamítnuta žaloba žalobce proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 9. 2004, č. j. OAM-2752/VL-10-15-2004, kterým byla zamítnuta žádost žalobce o udělení azylu v České republice jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů. Stěžovatel v kasační stížnosti požádal o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti a o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel požádal soud o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti, zjišťoval krajský soud místo jeho pobytu, aby mu mohl doručit formulář o osobních a majetkových poměrech nezbytný pro posouzení splnění předpokladů pro ustanovení zástupce. Přípisem Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, evidenčního odboru ze dne 6. 10. 2005 bylo soudu sděleno, že stěžovatel má vydaný výjezdní příkaz do 26. 10. 2005, poslední hlášené místo pobytu – pobytové středisko Kašava – opustil stěžovatel dne 27. 9. 2005 a současné místo jeho pobytu není známo. Oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Praha pak přípisem ze dne 24. 10. 2005 soudu sdělilo, že poslední hlášené místo pobytu žalobce je u pana D. K., xxx. Na tuto adresu se poté soud pokusil žalobci doručit k vyplnění formulář o osobních a majetkových poměrech za účelem rozhodnutí o žádosti o ustanovení zástupce; pokus o doručení tohoto formuláře byl učiněn dne 11. 11. 2005, zásilka se však dne 15. 11. 2005 vrátila zpět Krajskému soudu v Ostravě s tím, že stěžovatel je na uvedené adrese neznámý. Krajský soud dále dne 23. 11. 2005 zjistil, že žalobce není evidován ani v centrální evidenci vězňů.

Jelikož je stěžovatel neznámého pobytu, byla mu usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 11. 2005, č. j. 61 Az 176/2004 - 38, podle § 29 odst. 3 o. s. ř. použitého přiměřeně podle § 64 s. ř. s. ustanovena opatrovnicí paní L. V., pracovnice Krajského soudu v Ostravě. Usnesení nabylo právní moci dne 13. 12. 2005.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak zvláštní zákon. Podle § 33 zákona o azylu ve znění účinném do 12. 10. 2005 soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení azylu (žalobce) a tato skutečnost brání nejméně po dobu devadesáti dnů rozhodnutí ve věci. V souzené věci není sporu o tom, že místo pobytu stěžovatele na území České republiky není známé; tato skutečnost přetrvává již od října roku 2005 a Nejvyšší správní soud si ji před vydáním svého rozhodnutí ověřil rovněž z internetové databáze žalovaného. Bylo tedy konstatováno, že stěžovatel je neznámého pobytu, a k ochraně jeho práv mu byla krajským soudem ustanovena opatrovnice. Rozhodnutí ve věci samé brání v souzené věci skutečnost, že bez stěžovatelovy součinnosti není možné odstranit nedostatek podmínky řízení o kasační stížnosti spočívající v povinném zastoupení stěžovatele advokátem; bez toho, že by byl stěžovatel zastoupen advokátem, nelze o kasační stížnosti meritorně rozhodnout. Nejvyšší správní soud proto v souladu s § 33 zákona o azylu ve znění účinném do 12. 10. 2005 usnesením rozhodl o zastavení řízení o kasační stížnosti podle § 47 písm. c) s. ř. s. použitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s. Za této procesní situace již Nejvyšší správní soud nerozhodoval o návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. května 2006

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru