Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 As 91/2013 - 22Usnesení NSS ze dne 23.10.2013

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníGENIUS LOCI DEVELOPER, a.s.
Magistrát hlavního města Prahy
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

3 As 91/2013 - 22

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobců: a) Mgr. R. Š., b) Mgr. I. Š., proti žalovanému: Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 4. 2009, č. j. S-MHMP 237079/2009/OST/No, za účasti osoby zúčastněné na řízení: GENIUS LOCI DEVELOPER, a.s., se sídlem Osiková 3/2644, Praha 3, zastoupené JUDr. Petrem Fialou, advokátem se sídlem Na Laurové 2519/3, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti osoby zúčastněné na řízení proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 6. 2013, č. j. 8 Ca 165/2009 – 33,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Osoba zúčastněná na řízení (dále jen „stěžovatelka“) podala kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“) ze dne 26. 6. 2013, č. j. 8 Ca 165/2009 - 33 (dále jen „napadený rozsudek“), jímž bylo zrušeno rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 4. 2009, č.j. S-MHMP 237079/2009/OST/No a věc byla vrácena žalovanému k dalšímu řízení. Tímto rozhodnutím bylo zamítnuto odvolání žalobců proti rozhodnutí Úřadu městské části Praha 17, odboru výstavby ze dne 8. 2. 2006, č. j. H/05/019865, Výs/3-P 394/18 Ře/Ur o umístění stavby „Bytový dům Bílá Hora, včetně účelové komunikace a napojení na inženýrské sítě“ v k. ú. Řepy při ulici Čistovická v Praze 6.

V kasační stížnosti stěžovatelka prostřednictvím svého zástupce uvedla, že soudní poplatek ve výši 5.000 Kč byl vylepen v kolcích na originále kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud však po prozkoumání listinného originálu kasační stížnosti zjistil, že stěžovatelka při podání kasační stížnosti soudní poplatek ve výši 5.000 Kč (položka č. 19 sazebníku soudních poplatků – přílohy zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) neuhradila v kolcích, jak uvedla ve své kasační stížnosti. Proto stěžovatelku vyzval již v rámci poučení a informace o probíhajícím řízení, která jí byla prostřednictvím zástupce doručena datovou schránkou dne 26. 8. 2013, aby soudu doložila, jakou formou uhradila soudní poplatek. Jelikož stěžovatelka na tuto výzvu nereagovala, vyzval ji Nejvyšší správní soud opětovně usnesením ze dne 3. 10. 2013, č. j. 3 As 91/2013 – 16, aby zaplatila soudní poplatek za kasační stížnost, a to ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení. Toto usnesení bylo stěžovatelce doručeno prostřednictvím datové schránky jejího zástupce dne 9. 10. 2013. V poučení tohoto usnesení bylo uvedeno, že pokud nebude poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví ve smyslu ustanovení § 47 odst. 1 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) ve spojení s ustanovením § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 s. ř. s. počala lhůta k zaplacení soudního poplatku běžet následující den, tedy 10. 10. 2013 a skončila uplynutím sedmého dne stanovené lhůty ve středu 16. 10. 2013. Nejvyšší správní soud dotazem na svou účtárnu zjistil, že ani do dnešního dne nebyl soudní poplatek za kasační stížnost stěžovatelkou uhrazen, ačkoliv lhůta k jeho zaplacení skončila již dne 16. 10. 2013.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Toto ustanovení se užije na základě ustanovení § 120 s. ř. s. v řízení o kasační stížnosti obdobně.

Stěžovatelka ve stanovené lhůtě nezaplatila soudní poplatek za kasační stížnost a ani soudu nedoložila, že by soudní poplatek byl dříve zaplacen v kolcích, jak tvrdila ve své kasační stížnosti. Ani ze spisu městského soudu nevyplývá, že by soudní poplatek zaplatila na jeho účet (kasační stížnost byla podána přímo u Nejvyššího správního soudu). Nejvyšší správní soud tedy shledal, že v řízení o kasační stížnosti proti napadenému rozsudku městského soudu nemůže být dále pokračováno pro nezaplacení soudního poplatku stěžovatelkou ve stanovené lhůtě, a proto rozhodl o zastavení tohoto řízení, jak je ve výroku uvedeno.

Podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. platí, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta. Proto Nejvyšší správní soud nepřiznal náhradu nákladů řízení ani jednomu z jeho účastníků.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. října 2013

JUDr. Petr Průcha

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru