Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 As 85/2017 - 27Usnesení NSS ze dne 17.05.2017

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníKrajský soud v Brně
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

3 As 85/2017 - 27

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Krajský soud v Brně, se sídlem Brno, Rooseveltova 16, o žalobě proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 10. 2016, č. j. 29A 170/2016-31, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. 2. 2017, č. j. 31 A 8/2017 – 33,

takto:

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Dne 17. 3. 2017 podal žalobce (dále též „stěžovatel“) kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. 2. 2017, č. j. 31 A 8/2017 – 33. Krajský soud napadeným usnesením odmítl stěžovatelovu žalobu proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 10. 2016, č. j. 29 A 170/2016-31.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel současně s podáním kasační stížnosti nezaplatil soudní poplatek ani neprokázal splnění podmínky povinného zastoupení advokátem, vyzval jej Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 21. 3. 2017, č. j. 3 As 85/2017 – 9, aby tyto povinnosti splnil v náhradní lhůtě. Stěžovatel následně požádal o osvobození od soudního poplatku a o ustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti. Tyto návrhy zamítl Nejvyšší správní soud usnesením z 18. 4. 2017, č. j. 3 As 85/2017 – 23. To bylo stěžovateli doručeno dne 27. 4. 2017; ke dni vydání tohoto usnesení však stěžovatel nesplnil ani jednu z vyzývaných povinností.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel nezaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ani v dodatečně určené lhůtě a o následcích nesplnění výzvy soudu byl stěžovatel poučen, Nejvyšší správní soud po marném uplynutí lhůty řízení zastavil v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. Nejvyšší správní soud podotýká, že u stěžovatele je naplněn i důvod pro odmítnutí kasační stížnosti podle §46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., neboť odstranitelný nedostatek řízení – absence povinného zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti - přes výzvu soudu nebyl odstraněn a pro tuto vadu nelze v řízení dále pokračovat.

Nejvyšší správní soud pro úplnost dodává, že vzhledem k procesnímu vyústění věci převzal dosavadní označení žalovaného (tj. Krajský soud v Brně), aniž se zabýval otázkou, zda tento soud v této věci skutečně může být v procesním postavení žalovaného.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle §60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný (§53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 17. května 2017

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru