Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 As 8/2016 - 36Usnesení NSS ze dne 26.02.2016

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMagistrát města Brna
Krajský úřad Jihomoravského kraje
VěcPozemní komunikace

přidejte vlastní popisek

3 As 8/2016 - 36

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě, složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Jana Vyklického a JUDr. Pavla Molka, v právní věci žalobce Ing. V. B., zastoupeného JUDr. Zdeňkem Hrouzkem, advokátem se sídlem Brno, Pražákova 1008/69, proti žalovaným: 1) Magistrátu města Brna, se sídlem Brno, Kounicova 67, 2) Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, se sídlem Brno, Žerotínovo náměstí 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 14. 12. 2015, č. j. 30 A 19/2015 – 52,

takto:

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností ze dne 30. 12. 2015 napadl žalobce (dále „stěžovatel“) rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 14. 12. 2015, č. j. 30 A 19/2015 – 52, jímž byla zamítnuta jeho správní žaloba.

Stěžovatel současně s podáním kasační stížnosti nezaplatil soudní poplatek, proto jej Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 9. 2. 2016, č. j. 3 As 8/2016 – 29, vyzval, aby tuto povinnost splnil v náhradní lhůtě jednoho týdne a poučil jej také o následcích, které v případě nesplnění výzvy nastanou. Uvedené usnesení bylo doručeno do datové schránky stěžovatelova zástupce JUDr. Zdeňka Hrouzka dne 11. 2. 2016. Ve stanovené lhůtě stěžovatel na výzvu nikterak nereagoval a soudní poplatek za kasační stížnost dosud nezaplatil. Náhradní lhůta ke splnění poplatkové povinnosti přitom uplynula dnem 18. 2. 2016.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. c) soudního řádu správního (dále „s. ř. s.“) soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Toto ustanovení se užije na základě § 120 s. ř. s. v řízení o kasační stížnosti obdobně.

Stěžovatel byl řádně vyzván k zaplacení soudního poplatku a poučen o následcích, které nastoupí v případě, že poplatkovou povinnost nesplní. Navzdory tomu soudní poplatek nezaplatil ve stanovené náhradní lhůtě a neučinil tak dosud. Proto Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. února 2016

Mgr. Radovan Havelec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru