Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 As 7/2021 - 23Usnesení NSS ze dne 10.03.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Plzeňského Kraje
VěcPřestupky

přidejte vlastní popisek

3 As 7/2021 - 23

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Tomáše Rychlého právní věci žalobce: Mgr. R. L., LL.M., MBA, proti žalovanému: Krajský úřad Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 9. 2020, č. j. 30 A 296/2018 – 125,

takto:

I. Kasační stížnost žalobce se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) se blanketní kasační stížností podanou dne 21. 1. 2021 domáhal zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku Krajského soudu v Plzni (dále jen „krajský soud“). Jelikož kasační stížnost neobsahovala konkrétní kasační námitky, vyzval Nejvyšší správní soud stěžovatele mimo jiné k tomu, aby kasační stížnost doplnil o důvody, pro které rozsudek krajského soudu napadá. K tomu mu stanovil lhůtu v délce jednoho měsíce od doručení usnesení a poučil jej o následcích, které nastanou, jestliže výzvě nevyhoví.

[2] Usnesení bylo stěžovateli doručeno do jeho datové schránky dne 1. 2. 2021. Lhůta pro doplnění kasační stížnosti o konkrétní důvody uplynula 1. 3. 2021. Stěžovatel však na výzvu nereagoval a ve stanovené lhůtě vady kasační stížnosti neodstranil. Kasační stížnost tak i nadále nesplňuje náležitosti předepsané v § 106 odst. 1 s. ř. s. ve spojení s § 103 odst. 1 s. ř. s.

[3] Podle § 106 odst. 1 s. ř. s. [k]romě obecných náležitostí podání musí kasační stížnost obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno. Ustanovení § 37 platí obdobně.“

[4] Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. [p]ředseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.“

[5] Stěžovatel vadu kasační stížnosti spočívající v absenci kasačních námitek ve stanovené lhůtě neodstranil a jeho kasační stížnost zůstala neprojednatelná. Z tohoto důvodu nelze v řízení pokračovat. Jediným procesním důsledkem, který s touto situací soudní řád správní spojuje, je odmítnutí kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud přitom stěžovatel o tomto následku poučil, proto podle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona kasační stížnost odmítl.

[6] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona, podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže bylo řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 10. března 2021

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru