Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 As 59/2013 - 11Usnesení NSS ze dne 26.06.2013

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Jihomoravského kraje
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky
Prejudikatura

5 Afs 147/2007 - 103


přidejte vlastní popisek

3 As 59/2013 - 11

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Jaroslavem Vlašínem v právní věci žalobkyně: Ing. O. G., zastoupené JUDr. Zdeňkem Hrouzkem, advokátem se sídlem Jana Uhra 13, Brno, proti žalovanému: Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 11. 2012 č. j. JMK 130844/2012, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11. 3. 2013, č. j. 30 A 125/2012 - 23,

takto:

I. Podání žalobkyně ze dne 4. 8. 2013 (odvolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11. 3. 2013, č. j. 30 A 125/2012 - 23) se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně (dále „krajský soud“) usnesením ze dne 11. 3. 2013, č. j. 30 A 125/2012 – 23, zastavil pro nezaplacení soudního poplatku řízení o správní žalobě žalobkyně proti rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 19. 11. 2012, č. j. JMK 130844/ 2012. Rozhodnutím žalovaného bylo zamítnuto odvolání žalobkyně proti rozhodnutí Městského úřadu Kuřim ze dne 16. 2. 2011, č.j. MK/2300/11/OD, jímž nebyla připuštěna námitka podjatosti proti úřední osobě.

Usnesení krajského soudu žalobkyně napadla odvoláním ze dne 8. 4. 2013, nazvaným „Odvolání navrhovatelky do usnesení KS v Brně, č. j. 30 A 125/2012“. Žalobkyně uvádí, že usnesení o zastavení řízení ji bylo doručeno dne 28. 3. 2013, lhůta k podání odvolání končí dnem 12. 4. 2013 a do této lhůty soudní poplatek zaplatí. Domnívala se proto, že lhůta, dle § 9 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, bude zachována.

V posuzované věci je třeba zdůraznit, že rozhodnutí krajského soudu v řízení ve správním soudnictví nelze napadnout odvoláním, o kterém by rozhodoval Nejvyšší správní soud. Opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu je v těchto případech kasační stížnost [§ 102 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, dále „s. ř. s.“)], která musí mít zákonem požadované náležitosti. Protože uvedené podání neobsahovalo náležitosti ve smyslu ust. § 37 odst. 3 a § 106 odst. 1 s. ř. s., byla stěžovatelka usnesením ze dne 26. 4. 2013, č. j. 3 As 59/2013 – 7, vyzvána, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení specifikovala charakter podání ze dne 8. 4. 2013, doplnila, z jakého důvodu mínila eventuálně podat kasační stížnost a jaké kasační námitky uplatňuje. Současně byla poučena, že pokud nebudou vady kasační stížnosti ve stanovené lhůtě odstraněny, bude podání odmítnuto. Toto usnesení bylo zástupci žalobkyně doručeno dne 3. 5. 2013.

Náležitosti kasační stížnosti jsou upraveny v § 106 s. ř. s. Nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Jen v této lhůtě může stěžovatel rozšířit kasační stížnost na výroky dosud nenapadené a rozšířit její důvody. Tuto lhůtu může soud na včasnou žádost stěžovatele z vážných důvodů prodloužit, nejdéle však o další měsíc.

Podle citovaného ustanovení mohou být chybějící náležitosti kasační stížnosti odstraněny nejpozději ve lhůtě dvou měsíců (v případě žádosti o prodloužení lhůty) od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění kasační stížnosti. Po marném uplynutí této lhůty již nelze kasační stížnost doplňovat.

V daném případě byla žalobkyně (stěžovatelka) usnesením doručeným dne 3. 5. 2013 vyzvána k odstranění vad kasační stížnosti včetně řádného poučení. O prodloužení lhůty přitom nepožádala. V takovém případě musely být vady podání odstraněny nejpozději v pondělí 3. 6. 2013. Tato lhůta však marně uplynula; vady podání nebyly ostatně odstraněny dosud. Charakter podání nebyl vyjasněn (text například nevylučuje ani představu o zrušení usnesení o zastavení řízení před krajským soudem podle § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích – „Usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku zruší soud, který usnesení vydal, je-li poplatek zaplacen…nejpozději do konce lhůty k odvolání proti tomuto usnesení.“), jeho vady nebyly odstraněny a skutečnost, že uvedené podání neobsahuje zákonem stanovené náležitosti kasační stížnosti, brání jejímu věcnému vyřízení.

Z tohoto důvodu Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatelů podle ust. § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Nad rámec nutného zdůvodnění, a pro poučení žalobkyně, Nejvyšší správní soud dodává, že výklad § 9 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, užitý žalobkyní ve vztahu k důsledku úmyslu dodatečně splnit poplatkovou povinnost v řízení před krajským soudem, není správný. Usnesení krajského soudu o zastavení řízení nabylo právní moci dnem doručení právnímu zástupci žalobkyně, tudíž žádná odvolací lhůta do 12. 4. 2013 neběžela. Poplatková povinnost by podle citovaného ustanovení zákona o soudních poplatcích musela být žalobkyní splněna „dříve, než usnesení nabylo právní moci“, tedy do dne doručení usnesení o zastavení řízení dne 28. 3. 2013. Jedná se o úpravu dopadající právě na věci správního soudnictví. Kasační stížnost nelze s odvoláním ve smyslu § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích ztotožňovat a lhůtu pro její podání nelze k tomuto ustanovení žádným způsobem vztahovat. Případné podání kasační stížnosti by, ve sporu žalobkyně, samo o sobě zakládalo povinnost zaplatit další soudní poplatek – viz položka 19 sazebníku soudních poplatků, přílohy zákona o soudních poplatcích.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. června 2013

JUDr. Jaroslav Vlašín
předseda senátu

OPRAVNÉ USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Jaroslavem Vlašínem v právní věci žalobkyně: Ing. O. G., zastoupené JUDr. Zdeňkem Hrouzkem, advokátem se sídlem Jana Uhra 13, Brno, proti žalovanému: Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 11. 2012 č. j. JMK 130844/2012, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11. 3. 2013, č. j. 30 A 125/2012 - 23,

takto:

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 6. 2013, č. j. 59/2013 - 11, se opravuje tak, že:

I. ve výroku se místo data „4. 8. 2013“ uvádí správné datum 8. 4. 2013“.

II. v záhlaví za slovem „rozhodl“ namísto slov „předsedou senátu JUDr. Jaroslavem Vlašínem“ se uvádí v senátu, složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Jana Vyklického a JUDr. Petra Průchy“.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 26. 6. 2013, č. j. 3 As 56/2013 - 11, rozhodl Nejvyšší správní soud tak, že odmítl podání žalobkyně, kterým napadla usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11. 3. 2013, č. j. 30 A 125/2012 - 23.

Ve výroku usnesení čj. 3 As 56/2013-11, v důsledku zřejmého omylu, bylo uvedeno chybné datum odmítaného podání stěžovatelky (místo 8. 4. 2013 přehozením čísel datum 4. 8. 2013) a v záhlaví byl omylem užit vzor rozhodnutí o výzvě k doplnění kasační stížnosti, použitý dříve ve výzvě k doplnění podání a žalobkyni doručený dne 3. 5. 2013. Ve skutečnosti o odmítnutí podání žalobkyně ze dne 8. 4. 2013 rozhodl senát Nejvyššího správního soudu ve složení, uvedeném ve výroku tohoto usnesení, o rozhodnutí senátu byl vyhotoven a dne 26. 6. 2013 podepsán hlasovací protokol č. j. 3 As 59/2013 - 10, založený trvale na č.l. 10 soudního spisu.

Uvedené zjevné nesprávnosti usnesení opravuje Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 54 odst. 4, § 55 odst. 5 s. ř. s. Vykonatelnost usnesení o odmítnutí podání žalobkyně ze dne 8. 4. 2013 se odkládá do právní moci tohoto opravného usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. srpna 2013

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru