Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 As 5/2011 - 66Usnesení NSS ze dne 25.05.2011

Způsob rozhodnutínepřiznání odkl. účinku
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

3 As 5/2011 - 66

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobkyně: N. L., zast. JUDr. Jitkou Stržínkovou Kvěchovou, advokátkou se sídlem Praha 3, Žerotínova 32, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o přezkoumání rozhodnutí ministra vnitra ze dne 13. 11. 2008, č.j. MV-70017/VS-2008, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. 2. 2011, č. j. 5 Ca 406/2008 - 49, o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti,

takto:

Kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. 2. 2011, č. j. 5 Ca 406/2008 - 49, se nepřiznává odkladný účinek.

Odůvodnění:

Rozhodnutím Ministerstva vnitra ze dne 14. 8. 2008, č.j. OAM-776-7/TP-2008, byla podle § 75 odst. 1 písm. h) a d) zákona č. 326/1999 Sb. zamítnuta žádost žalobkyně o povolení k trvalému pobytu. Rozklad proti tomuto rozhodnutí ministr vnitra v záhlaví uvedeným správním rozhodnutím zamítl.

Rozhodnutí ministra vnitra napadla žalobkyně žalobou, již Městský soud v Praze zamítl rozsudkem ze dne ze dne 11. 2. 2011, č. j. 5 Ca 406/2008 – 49.

Proti rozsudku Městského soudu v Praze brojí žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) kasační stížností. Současně navrhuje, aby Nejvyšší správní soud přiznal její kasační stížnosti odkladný účinek. Výkon výroku I. napadeného rozsudku by pro ni představoval nenahraditelnou újmu a přiznání odkladného účinku se nedotkne nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a není v rozporu s veřejným zájmem. Důvodem návrhu je nemožnost vrátit se na Ukrajinu, neboť stěžovatelčina budoucnost zde je krajně nejistá.

Nejvyšší správní soud důvody pro přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti neshledal.

Podle § 107 s. ř. s. nemá kasační stížnost odkladný účinek; Nejvyšší správní soud jej však může na návrh stěžovatele přiznat. Ustanovení § 73 odst. 2 až 4 se užije přiměřeně. Podle § 73 odst. 2 soud přizná odkladný účinek, jestliže by výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí znamenaly pro žalobce nenahraditelnou újmu, přiznání odkladného účinku se nedotkne nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a není v rozporu s veřejným zájmem.

Obecně lze konstatovat, že přiznání odkladného účinku kasační stížnosti může mít význam pouze za předpokladu, že odkladný účinek byl již dříve přiznán žalobě v řízení před krajským soudem. Smyslem takového rozhodnutí je totiž oddálit nastoupení nepříznivých důsledků napadaného správního rozhodnutí pro žalobce (stěžovatele) až do právní moci soudního rozhodnutí.

V daném případě však návrh stěžovatelky na přiznání odkladného účinku žalobě Městský soud v Praze zamítl usnesením ze dne 16. 2. 2009, č.j. 5 Ca 406/2008 - 18. Své rozhodnutí přitom odůvodnil zejména povahou správního rozhodnutí, resp. jeho negativním charakterem. Přiznání odkladného účinku by podle názoru Městského soudu v Praze nemohlo nic změnit na právních poměrech stěžovatelky, neboť by nic neměnilo na tom, že trvalý pobyt na území ČR jí nebyl udělen. S tímto posouzením se Nejvyšší správní soud ztotožňuje.

Vzhledem k dosavadnímu průběhu řízení, tj. zejména k absenci rozhodnutí Městského soudu v Praze, jímž by byl přiznán odkladný účinek žalobě, dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že přiznání odkladného účinku kasační stížnosti není na místě, neboť by – shodně jako již před Městským soudem v Praze – nebylo s to cokoli na právním postavení stěžovatelky změnit. Není tedy naplněn předpoklad nenahraditelné újmy, která by v důsledku výkonu správního rozhodnutí stěžovatelce hrozila.

Nejvyšší správní soud tak uzavírá, že podmínky pro přiznání odkladného účinku kasační stížnosti nejsou v daném případě splněny, a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. května 2011

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru