Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 As 46/2006Usnesení NSS ze dne 26.07.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Libereckého kraje
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky
Prejudikatura

4 Azs 10/2003

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
I. ÚS 686/2006

přidejte vlastní popisek

3 As 46/2006 – 27

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce Z. P., proti žalovanému Krajskému úřadu Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 11. 2005, č. j. KULK 8793/2005-67.3/5142-St, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci pod sp. zn. 63 Ca 2/2006, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci ze dne 5. 6. 2006, č. j. 63 Ca 2/2006 – 18,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného ze dne 30. 11. 2005, č. j. KULK 8793/2005-67.3/5142-St, byl na základě odvolání žalobce proti rozhodnutí Magistrátu města Liberec ze dne 10. 5. 2005, č. j. MML8229/2005/167,846,1013/OD/SEI, žalobce uznán vinným přestupkem proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu podle § 22 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, za což mu podle § 22 odst. 2 tohoto zákona byla uložena pokuta ve výši 300 Kč a povinnost zaplatit Magistrátu města Liberec náklady řízení ve výši 1000 Kč.

Rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci ze dne 5. 6. 2006, č. j. 63 Ca 2/2006 – 18, byla žaloba proti tomuto rozhodnutí žalovaného jako nedůvodná zamítnuta. Rozsudek byl žalobci doručen do vlastních rukou dne 9. 6. 2006. Dne 26. 6. 2006 podal stěžovatel osobně u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci kasační stížnost proti výše uvedenému rozsudku.

Dříve, než Nejvyšší správní soud začne rozhodovat o věci samé, musí přezkoumat dodržení zákonných podmínek pro řízení o kasační stížnosti. Základní podmínkou je včasnost podání kasační stížnosti. Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. soud odmítne návrh, jestliže byl podán opožděně. Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s.

č. j. 3 As 46/2006 – 28

lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli, nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Jak již bylo výše uvedeno, dnem doručení rozhodnutí je pátek dne 9. 6. 2006, kdy byl rozsudek doručen žalobci do vlastních rukou. Lhůta dvou týdnů pro podání kasační stížnosti začala žalobci běžet v sobotu dne 10. 6. 2006 a skončila v pátek dne 23. 6. 2006. Kasační stížnost tedy měla být žalobcem podána u soudu nebo k poštovní přepravě nejpozději dne 23. 6. 2006, aby lhůta pro její podání byla zachována; stěžovatel však podal kasační stížnost osobně u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci až dne 26. 6. 2006. Nejvyšší správní soud proto podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. použitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s. kasační stížnost jako opožděnou odmítl.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. použitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu – kasační stížnosti nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. července 2006

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru