Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 As 448/2019 - 19Usnesení NSS ze dne 05.02.2020

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníTEAM OF PASSION s.r.o.
Krajské státní zastupitelství v Ostravě
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

3 As 448/2019 - 19

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Tomáše Rychlého v právní věci žalobce: TEAM OF PASSION s. r. o., se sídlem Ostrava - Petřkovice, U Nemocnice 837/2, zastoupený JUDr. Alfrédem Šrámkem, advokátem se sídlem Ostrava, Českobratrská 1403/2, proti žalovanému: Krajské státní zastupitelství v Ostravě, se sídlem Ostrava, Na Hradbách 1836/21, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 11. 2019, č. j. 22 A 62/2019 – 22,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) brojil kasační stížností proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 11. 2019, č. j. 22 A 62/2019 – 22, jímž krajský soud odmítl pro neodstranitelný nedostatek podmínky řízení dle § 46 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) jeho žalobu na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného, který měl spočívat ve vydání přípisu ze dne 12. 1. 2018, č. j. 1 KZN 4188/2016.

[2] Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“) vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti; dle § 7 citovaného zákona se stal soudní poplatek za kasační stížnost splatným okamžikem jejího podání.

[3] Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.

[4] Jakkoli povinnost zaplatit soudní poplatek vznikla stěžovateli společně s podáním kasační stížnosti, této povinnosti stěžovatel nedostál. Nejvyšší správní soud proto stěžovatele (prostřednictvím jeho zástupce) vyzval k úhradě soudního poplatku výrokem I. usnesení ze dne 7. 1. 2020, č. j. 3 As 448/2019 – 7, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení (výrokem II. usnesení byl stěžovatel rovněž vyzván k doložení zastoupení, které však bylo součástí soudního spisu následně předloženého krajským soudem, a výrokem III. k doplnění kasační stížnosti); zároveň byl poučen o následcích spojených s nevyhověním této výzvě. Toto usnesení bylo v souladu s § 42 odst. 1 a 2 s. ř. s. doručeno zástupci stěžovatele do datové schránky dne 16. 1. 2020. Posledním dnem patnáctidenní lhůty pro zaplacení soudního poplatku se tak stal pátek 31. 1. 2020 (§ 40 odst. 1 s. ř. s.). Stěžovatel však toho dne (ani později) soudní poplatek nezaplatil. Nejvyšší správní soud připomíná, že v případě lhůty k zaplacení soudního poplatku stanovené usnesením ze dne 7. 1. 2020, č. j. 3 As 448/2019 – 7, se již jednalo o lhůtu dodatečnou – náhradní, neboť poplatek za kasační stížnost je splatný okamžikem jejího podání.

[5] Podle § 47 písm. c) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Jelikož soudní poplatek nebyl ve stanovené lhůtě zaplacen, byly naplněny podmínky předvídané v ustanovení § 9 odst. 1 větě druhé zákona o soudních poplatcích; proto zdejšímu soudu nezbylo, než řízení o kasační stížnosti zastavit.

[6] O náhradě nákladů tohoto řízení bylo rozhodnuto ve smyslu § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. února 2020

Mgr. Radovan Havelec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru