Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 As 42/2007Rozsudek NSS ze dne 24.10.2007

Způsob rozhodnutízamítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Ústeckého kraje
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky
Prejudikatura

1 Afs 38/2006


přidejte vlastní popisek

3 As 42/2007 - 39

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce J. H., proti žalovanému Krajskému úřadu Ústeckého kraje, se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 1. 2006 čj. 13473/DS/05/1018, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 42 Ca 3/2006, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 6. 3. 2006 č. j. 42 Ca 3/2006 - 17,

takto:

I. Kasační stížnost s e zamítá.

II. Žalobci se nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti

Odůvodnění:

Žalovaný podal včas kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 6. 3. 2006 č. j. 42 Ca 3/2006 - 17, jímž bylo rozhodnuto takto: „Rozhodnutí KÚÚK čj. 13473/DS/05/1018 z 5. 1. 2006 se zrušuje a věc se vrací žalovanému úřadu k dalšímu řízení. Žalobci se přiznává náhrada procesních nákladů vůči protistraně částkou 2000 Kč, která mu budiž zaplacena do tří dnů po právní moci tohoto rozsudku.“

Z odůvodnění napadeného rozsudku vyplývá, že žalobce byl rozhodnutím komise k projednávání přestupků statutárního města Teplice ze dne 22. 11. 2005 čj. KKPP 2779/ 2005/per uznán vinným ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu podle ust. § 22 odst. 1 písm. f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, kterého se dopustil tím, že dne 16. 5. 2005 ve 12.50 hod. v T., na n. S., jako řidič vozidla Ford Fiesta RZ: X nerespektoval dopravní značku „IP 27a-Pěší zóna“ a zastavil a stál v místě, kde je to zákonnou úpravou zakázáno. Žalobci byla uložena pokuta ve výši 500 Kč a povinnost uhradit náklady řízení v částce 1000 Kč.

K odvolání žalobce žalovaný shora uvedeným rozhodnutím rozhodl tak, že odvolání žalobce zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil. V odůvodnění tohoto rozhodnutí je však

č. j. 3 As 42/2007 - 40

na dvou místech uvedeno, že automobil, jímž žalobce měl spáchat přestupek, je vozidlo Škoda Favorit reg. zn. X.

V žalobě proti rozhodnutí žalovaného žalobce namítl, že rozhodnutím správního orgánu I. stupně byl uznán vinným přestupkem, který spáchal jako řidič vozidla Ford Fiesta reg.zn. X, kdežto v odůvodnění rozhodnutí žalovaného se uvádí, že přestupek spáchal vozidlem Škoda Favorit reg. zn. X. Žalobce v žalobě uvedl, že se mělo jednat o vozilo Ford Fiesta, nikoli o vozidlo Škoda Favorit a navrhl zrušení rozhodnutí správních orgánů obou stupňů.

Ve vyjádření k žalobě žalovaný uvedl k námitce o záměně vozidel, že k ní došlo chybou v psaní, neboť žalobce se s vozidlem Škoda Favorit dopustil naprosto stejného přestupku, pro který byl řešen Městskou policií Teplice, dne 18. 3. 2005 na stejném místě. Správně se tedy žalobce dopustil přestupku, který je předmětem tohoto řízení, vozidlem Ford Fiesta. Tato chyba v psaní však nemůže mít vliv na podstatu přestupku a konečné rozhodnutí. Krajský soud dovodil, že „odůvodnění každého administrativního rozhodnutí musí být souvztažné nejen s jeho výrokem, ale i se skutkovým stavem a dalšími okolnostmi projednávané věci. Jakkoli popsaná nesrovnalost může být jen důsledkem přehlédnutí příslušného úředníka nebo písařskou chybou, nelze shledat formálně korektním a meritorního přezkoumání způsobilým takové odvolací správní rozhodnutí, které se – byť pouze v odůvodnění – v podstatných skutkových údajích rozchází s předcházejícím rozhodnutím prvoinstančním, což se v této věci stalo.“

Krajský soud po jednání napadené rozhodnutí zrušil proto, že je nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost [§ 76 odst. 1 písm. a), § 76 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní – dále jen „s. ř. s.“] a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

Žalovaný podal kasační stížnost z důvodu uvedeného v ust. § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s., tedy pro tvrzenou nezákonnost spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení.

Žalovaný znovu uvedl, že údaj o typu vozidla a jeho registrační značce byl do odůvodnění jeho rozhodnutí uveden písařskou chybou, protože s tímto vozidlem se žalobce dopustil druhově stejného přestupku a na stejném místě dne 18. 3. 2005.

Žalovaný nesouhlasí s tvrzením rozsudku krajského soudu, že se odvolací správní rozhodnutí liší (byť jen v odůvodnění) v podstatných skutkových údajích od rozhodnutí prvoinstančního, neboť osoba pachatele, datum, čas, místo i podstata spáchaného přestupku, se v obou rozhodnutích shodují. Podle názoru žalovaného chyba v psaní neměla vliv na jeho konečné rozhodnutí, neboť v řízení o přestupku bylo postupováno v souladu s platnými právními předpisy a rozhodnutí správních orgánů obou stupňů vycházelo ze spolehlivě zjištěného stavu věci.

Žalovaný zastává názor, že krajský soud neposoudil otázku označení vozidla žalobce ve všech souvislostech projednávané věci, nevyrovnal se s jeho námitkami a neuvedl konkrétní důvody, v nichž lze spatřovat vadu v označení vozidla žalobce za tak závažnou, že vedla ke zrušení jeho rozhodnutí.

Žalovaný navrhl, aby napadený rozsudek krajského soudu byl zrušen a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení.

Žalobce se ke kasační stížnosti nevyjádřil.

Součástí správního spisu je „Záznam o zjištěném přestupku, který lze vyřídit v blokovém řízení“ ze dne 16. 5. 2005 čj. MP-2-227/05, který se týká jednání žalobce, za které byl později uznán vinným přestupkem. V tomto záznamu je uvedeno, že „SPZ“

č. j. 3 As 42/2007 - 41

vozidla je X, Ford Fiesta. Tento záznam podepsal žalobce s tím, že neuznává, že se dopustil přestupku.

Ve spise je dále založen úřední záznam sepsaný hlídkou městské policie dne 16. 5. 2005, který se týkal parkování vozidla žalobce Ford Fiesta reg. zn. X na pěší zóně. Na rubu tohoto úředního záznamu jsou dvě fotografie zaparkovaného vozidla i s jeho registrační značkou X.

Nejvyšší správní soud, vázán rozsahem a důvody kasační stížnosti (§ 109 odst. 2 a 3 s. ř. s.), posoudil kasační stížnost takto:

Podle ust. § 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s. soud zruší napadené rozhodnutí pro vady řízení bez jednání rozsudkem pro nepřezkoumatelnost spočívající v nesrozumitelnosti nebo nedostatku důvodů rozhodnutí.

Podle ust. § 76 odst. 3 s. ř. s. z důvodů uvedených v odstavcích 1 a 2 soud napadené rozhodnutí zruší, popřípadě vysloví jeho nicotnost i tehdy, vyjdou-li tyto vady najevo při jednání.

Nutno tedy posoudit otázku, zda skutečnost, že žalovaný v odůvodnění svého rozhodnutí dvakrát uvedl jiný typ a registrační značku vozidla, s nímž měl žalobce spáchat přestupek, než správní orgán I. stupně ve svém rozhodnutí, způsobila nesrozumitelnost rozhodnutí žalovaného a tedy jeho nepřezkoumatelnost.

Nejvyšší správní soud se neztotožňuje s námitkou žalovaného, že v odůvodnění svého rozhodnutí uvedl jiný typ vozidla a jinou registrační značku v důsledku písařské chyby. Nepovažuje totiž chybné uvedení typu vozidla a jeho registrační značky za chybu v psaní, jak ji má na mysli ust. § 47 odst. 6 správního řádu. Ostatně, i kdyby žalovaný skutečně chybně uvedený údaj považoval za chybu v psaní, pak bylo jeho povinností podle citovaného ustanovení tento údaj jako chybu v psaní kdykoliv i bez návrhu opravit a žalobce o tom vyrozumět.

Nejvyšší správní soud souhlasí právním posouzením krajského soudu, který dovodil nepřezkoumatelnost rozhodnutí žalovaného pro nesrozumitelnost. Nesrozumitelnost je třeba spatřovat v tom, že podle odůvodnění napadeného rozhodnutí měl žalobce spáchat přestupek s jiným vozidlem, než jak rozhodl správní orgán prvního stupně.

Kasační stížnost tedy není důvodná a Nejvyšší správní soud ji podle ust. § 110 odst. 1 s. ř. s. zamítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto podle ust. § 60 odst. 1 s. ř. s. Žalobce měl ve věci úspěch, v řízení o kasační stížnosti mu však nevznikly žádné náklady.

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. října 2007

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru