Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 As 41/2020 - 21Usnesení NSS ze dne 10.06.2020

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníČeská advokátní komora
VěcProcesní

přidejte vlastní popisek

3 As 41/2020 - 21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Tomáše Rychlého v právní věci žalobkyně Ing. Bc. N. T., zastoupené V. T., proti žalované České advokátní komoře, se sídlem Praha 1, Národní 16, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. 1. 2020, č. j. 6 A 61/2019-110,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) brojila kasační stížností proti výroku II. usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. 1. 2020, č. j. 6 A 61/2019-110, jímž městský soud podle § 46 odst. 2 soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) odmítl její žalobu v části, v níž se stěžovatelka domáhala, aby soud uložil povinnost žalované zaplatit jí částku 800.000 Kč z titulu nemajetkové újmy, která měla stěžovatelce vzniknout nezákonným procesním postupem žalovaného. Stěžovatelka s kasační stížností spojila návrh na osvobození od soudního poplatku a návrh na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Usnesením ze dne 13. 5. 2020, č. j. 3 As 41/2020-15, Nejvyšší správní soud výroky I. a II. oba návrhy zamítl, výroky III. a IV. pak vyzval stěžovatelku, aby ve lhůtě 15 (patnácti) dnů od doručení tohoto usnesení zaplatila soudní poplatek ve výši 5.000 Kč a v téže lhůtě doložila plnou moc udělenou advokátu pro zastupování v řízení o kasační stížnosti. Současně s tím byla stěžovatelka poučena o procesních následcích, nebude-li uvedeným výzvám vyhověno.

[2] Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“) vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti; dle § 7 citovaného zákona se stal soudní poplatek za kasační stížnost splatným okamžikem jejího podání.

[3] Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.

[4] Usnesení ze dne 13. 5. 2020, č. j. 3 As 41/2020-15, bylo doručeno obecné zmocněnkyni stěžovatelky dne 19. 5. 2020 (čl. 16 spisu zdejšího soudu). Posledním dnem patnáctidenní lhůty pro zaplacení soudního poplatku se tak stala středa dne 3. 6. 2020 (§ 40 odst. 1 s. ř. s.). Stěžovatelka však toho dne (ani později) soudní poplatek nezaplatila. Nejvyšší správní soud připomíná, že v případě lhůty k zaplacení soudního poplatku stanovené usnesením ze dne 13. 5. 2020, č. j. 3 As 41/2020-15, se již jednalo o lhůtu dodatečnou – náhradní, neboť poplatek za kasační stížnost je splatný okamžikem jejího podání.

[5] Podle § 47 písm. c) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Jelikož soudní poplatek nebyl ve stanovené lhůtě zaplacen, byly naplněny podmínky předvídané v § 9 odst. 1 větě druhé zákona o soudních poplatcích; Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než řízení o kasační stížnosti zastavit.

[6] Pro úplnost Nejvyšší správní soud dodává, že ačkoli stěžovatelka neodstranila ani další vadu své kasační stížnosti, a to nedostatek právního zastoupení ve smyslu § 105 odst. 2 s. ř. s., přestože k tomu byla výrokem IV. usnesení ze dne 13. 5. 2020, č. j. 3 As 41/2020-15, vyzvána, Nejvyšší správní soud nepostupoval podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., ale v režimu § 47 písm. c) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), neboť postup spočívající v zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku má přednost před jinými procesními postupy (zde odmítnutí žaloby).

[7] O náhradě nákladů tohoto řízení bylo rozhodnuto ve smyslu § 60 odst. 3 s. ř. s.,ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. června 2020

Mgr. Radovan Havelec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru