Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 As 41/2005Usnesení NSS ze dne 17.08.2005

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníKrajský úřad Středočeského kraje
VěcŽivotní prostředí - ochrana přírody a krajiny

přidejte vlastní popisek

3 As 41/2005 - 138

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce Z. o. Č. s. o. p. 06/05 S., zastoupeného Mgr. Františkem Korbelem, Ph.D., advokátem se sídlem Převrátilská 330, Tábor, proti žalovanému Krajskému úřadu Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, za účasti: 1) Ing. M. Č., 1, 2) P. Č., oba zastoupeni JUDr. Pavlem Kavinkem, advokátem se sídlem Králodvorská 16, Praha 1, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 10. 2002, čj. ŽPaZ/29371/2002, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 5 Ca 104/2004, o kasační stížnosti osob zúčastněných na řízení proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. 4. 2005, čj. 5 Ca 104/2004 - 97,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 15. 4. 2005, čj. 5 Ca 104/2004 - 97, bylo pro nepřezkoumatelnost zrušeno v záhlaví uvedené rozhodnutí žalovaného. Tímto rozhodnutím žalovaného bylo změněno rozhodnutí Okresního úřadu Kutná Hora ze dne 17. 7. 2002, čj. ŽP/1921/02/Ko, ve výroku pod bodem I. o vydání nesouhlasného závazného stanoviska se zásahem do významného krajinného prvku – údolí nivy vodního toku Sázava stavbou oplocení na pozemku č. kat. 219 v katastrálním území R. tak, že slovo „nesouhlasí“ nahradil žalovaný slovem „souhlasí“ a takto změněný výrok doplnil podmínkou zachování struktury břehových porostů s tím, že případné zásahy budou provedeny po projednání s orgánem ochrany přírody.

Proti rozsudku Městského soudu v Praze podaly osoby zúčastněné na řízení – Ing. M. Č. a P. Č. – (dále též „stěžovatelé“) v zákonné lhůtě kasační stížnost a žádost o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. Podáním doručeným Městskému soudu v Praze dne 20. 7. 2005 a postoupeným zdejšímu soudu dne 4. 8. 2005 vzali stěžovatelé kasační stížnost v uvedené věci v plném rozsahu zpět.

Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může vzít navrhovatel svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Vzhledem k tomu, že stěžovatelé vzali svou kasační stížnost v plném rozsahu zpět do doby, než o ní soud rozhodl, soud řízení ve věci zastavil podle shora citovaného § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

O návrhu na vrácení zaplaceného soudního poplatku je příslušný rozhodnout Městský soud v Praze, neboť příslušnost k rozhodnutí v této věci je podle § 3 odst. 4 zákona ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, dána tak, že ve věcech poplatků za řízení o kasační stížnosti rozhoduje krajský soud.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 17. srpna 2005

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru