Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 As 408/2020 - 31Usnesení NSS ze dne 25.02.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníŘeditelství silnic a dálnic ČR
VěcPrávo na informace

přidejte vlastní popisek

3 As 408/2020 - 31

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Tomáše Rychlého v právní věci žalobce: J. Š., zastoupen Mgr. Václavem Voříškem, advokátem se sídlem Pod kaštany 245/10, Praha, proti žalovanému: Ředitelství silnic a dálnic, se sídlem Na Pankráci 56, Praha, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. 12. 2020, č. j. 11 A 115/2019 – 36,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci sevrací soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám jeho zástupce advokáta Mgr. Václava Voříška do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností podanou dne 23. 12. 2020 se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení v záhlaví označeného rozsudku Městského soudu v Praze a vrácení věci tomuto soudu k dalšímu řízení.

[2] Jelikož kasační stížnost neobsahovala veškeré náležitosti podle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), a to konkrétně její důvody ve smyslu § 103 odst. 1 téhož zákona, stejně jako vymezení rozsahu, v němž stěžovatel shora specifikovaný rozsudek Městského soudu v Praze napadá, vyzval Nejvyšší správní soud stěžovatele, prostřednictvím jeho zástupce, usnesením ze dne 7. 1. 2021, č. j. 3 As 408/2020 – 23, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení popsané vady odstranil. Současně jej soud poučil o tom, že nebudou-li vady kasační stížnosti ve stanovené lhůtě odstraněny, kasační stížnost bude odmítnuta.

[3] Usnesení bylo zástupci stěžovatele doručeno dne 12. 1. 2020, lhůta k odstranění vad kasační stížnosti proto začala plynout dne 13. 1. 2020 a marně uplynula dne 12. 2. 2020 (viz § 40 odst. 1, 2 a 3 s. ř. s.). Stěžovatel nicméně usnesením vytýkané vady kasační stížnosti ve stanovené lhůtě neodstranil.

[4] Podle § 106 odst. 1 s. ř. s. „[k]romě obecných náležitostí podání musí kasační stížnost obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno. Ustanovení § 37 platí obdobně.

[5] Podle § 106 odst. 3 s. ř. s. „[n]emá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Jen v této lhůtě může stěžovatel rozšířit kasační stížnost na výroky dosud nenapadené a rozšířit její důvody. Tuto lhůtu může soud na včasnou žádost stěžovatele z vážných důvodů prodloužit, nejdéle však o další měsíc.

[6] Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. „[p]ředseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

[7] Stěžovatel byl řádně vyzván k odstranění vad kasační stížnosti doplněním jejích důvodů a vymezením rozsahu, v němž napadá rozsudek Městského soudu v Praze, přičemž byl současně poučen o následcích, které nastoupí v případě, že tak neučiní. Navzdory této výzvě a náležitému poučení vady kasační stížnosti ve stanovené lhůtě neodstranil. Chybějící důvody kasační stížnosti přitom brání v pokračování v řízení, neboť v něm je Nejvyšší správní soud těmito důvody vázán (srov. § 109 odst. 4, část věty před středníkem s. ř. s.). Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle § 37 odst. 5 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., odmítl.

[8] O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud na základě § 60 odst. 3, věty první s. ř. s., ve spojení s § 120 téhož zákona, dle něhož přiměřeně platí, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

[9] Podle § 10 odst. 3, věty poslední zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), „[b]yl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek“. Podle § 10 odst. 5 téhož zákona „[v] řízení, v němž lze rozhodnout bez jednání, postupuje soud obdobně podle odstavců 3 a 4, dokud nebylo vydáno rozhodnutí o věci samé“.

[10] Jelikož stěžovatel zaplatil soudní poplatek ve výši 5 000 Kč (viz č. l. 21 soudního spisu), rozhodl Nejvyšší správní soud výrokem III. tohoto usnesení o jeho vrácení stěžovateli, a to k rukám jeho právního zástupce Mgr. Václava Voříška, ve smyslu § 10 odst. 3, věty poslední zákona o soudních poplatcích, za použití § 10 odst. 5 téhož zákona, a to ve lhůtě podle § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích, tedy do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 25. února 2021

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru