Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 As 39/2005Usnesení NSS ze dne 03.08.2005

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníT-Mobile Czech Republic a.s.
Český telekomunikační úřad
VěcTelekomunikace, spoje, pošta

přidejte vlastní popisek

3 As 39/2005 - 102

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce T. C. R., a.s., proti žalovanému Českému telekomunikačnímu úřadu, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, za účasti: Č. T., a.s., v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Českého telekomunikačního úřadu ze dne 16. 4. 2004, čj. 9942/2004-603, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 7 Ca 104/2004, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 2. 2005, č. j. 7 Ca 104/2004 - 84,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále též „stěžovatel“) se žalobou domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí předsedy Českého telekomunikačního úřadu a jemu předcházejícího rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu ze dne 27. 1. 2004, čj. 25828/03-610/VI. Současně žalobce požádal o přiznání odkladného účinku žalobě.

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 28. 2. 2005, čj. 7 Ca 104/2004 - 84, byl zamítnut návrh žalobce na přiznání odkladného účinku žalobě s tím, že proti usnesení není podle § 104 odst. 3 písm. c) s. ř. s. kasační stížnost přípustná. Stěžovatel podal proti tomuto usnesení ve lhůtě dvou týdnů od jeho doručení kasační stížnost, v níž žádá jeho zrušení. V kasační stížnosti se stěžovatel zabývá otázkou přípustnosti podané kasační stížnosti a důvody nezákonnosti napadeného usnesení.

Nejvyšší správní soud především odkazuje na důvody nepřípustnosti kasační stížnosti, jak jsou upraveny v § 104 s. ř. s. Podle odst. 3 písm. c) tohoto ustanovení je nepřípustná kasační stížnost proti rozhodnutí, které je podle své povahy dočasné. Přiznáním odkladného účinku žalobě se pozastavují účinky napadeného rozhodnutí správního orgánu do skončení řízení před soudem (§ 73 odst. 3 s. ř. s.). V tomto smyslu jde o stejný důsledek, který s sebou přináší aplikace § 38 odst. 4 s. ř. s., o předběžném opatření, jež zaniká nejpozději dnem, kdy se rozhodnutí soudu, jímž se řízení končí, stalo vykonatelným. Obdobně také toto usnesení lze i bez návrhu zrušit (§ 73 odst. 4 s. ř. s.), ukáže-li se v průběhu řízení, že pro jeho přiznání nebyly důvody, nebo že tyto důvody v mezidobí odpadly.

Rozhodnutí o odkladném účinku žalobě jako procesní institut je zcela nepochybně svou povahou rozhodnutím dočasným, neboť má pouze omezené trvání; není-li zrušeno soudem, zaniká z moci zákona. Soudní řád správní celé ustanovení § 104 koncipuje natolik jednoznačně, aby nevznikaly žádné pochybnosti o jeho správné aplikaci. Kasační stížnost považuje za nepřípustnou ve věcech volebních, týkající se nákladů řízení, důvodů rozhodnutí, opětovného rozhodnutí soudu prvního stupně, vedení řízení, rozhodnutí povahy dočasné a konečně absence důvodů uvedených v § 103 s. ř. s. a důvodů dříve neuplatněných. Z uvedeného výčtu je zřejmé, že zákonodárce neposkytuje prostor pro další konkretizaci podle zvláštních okolností případu, když z hlediska právní teorie i soudní praxe je zcela zřejmé, co se míní vedením řízení i rozhodnutím dočasné povahy. Dočasnou povahu má i rozhodnutí, jímž byl – jako v případě stěžovatele – návrh na přiznání odkladného účinku žalobě zamítnut. Zamítavé rozhodnutí totiž nijak nepředjímá postup soudu při rozhodování o věci samé; Městský soud v Praze bude pokračovat v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Českého telekomunikačního úřadu, jak je uvedeno v záhlaví tohoto usnesení a Nejvyššímu správnímu soudu na tomto místě nepřísluší hodnotit věcnou správnost jeho rozhodnutí.

Nejvyšší správní soud proto podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 104 odst. 3 písm. c) s. ř. s. kasační stížnost žalobce směřující proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 2. 2005, čj. 7 Ca 104/2004 - 84, jako nepřípustnou odmítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. srpna 2005

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru