Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 As 33/2007Usnesení NSS ze dne 30.05.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad kraje Vysočina, odbor kultury a památkové péče
VěcŽivotní prostředí - ochrana přírody a krajiny

přidejte vlastní popisek

3 As 33/2007 - 101

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobkyně PhDr. E. M., CSc., zastoupené advokátkou JUDr. Hanou Klimovou se sídlem Tišnovská 6, Brno, proti žalovanému Krajskému úřadu kraje Vysočina, odboru kultury a památkové péče, se sídlem Žižkova 57, Jihlava, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. 2. 2007 č. j. 30 Ca 31/2007 - 73,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobkyně současně se žalobou, kterou podala proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 1. 2007 čj. KUJI 5970/2007, požádala, aby Krajský soud v Brně přiznal žalobě odkladný účinek. Návrh odůvodnila tím, že výkon nebo jiné právní následky napadených rozhodnutí by pro ni znamenaly nenahraditelnou újmu a přiznání odkladného účinku se žádným způsobem nedotkne nepřiměřeným způsobem práv třetích osob a ani není v rozporu s veřejným zájmem (§ 73 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní – dále jen „s. ř. s.“).

Krajský soud usnesením, které je napadeno kasační stížností, rozhodl tak, že návrh žalobkyně na přiznání odkladného účinku žalobě ze dne 7. 2. 2007, směřující proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 1. 2007 čj. KUJI 5970/2007, se zamítá. Současně poučil účastníky řízení, že proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně kasační stížnost, v níž navrhuje, aby napadené usnesení krajského soudu bylo zrušeno a věc mu byla vrácena kdalšímu řízení. Současně navrhuje, aby Nejvyšší správní soud přiznal této kasační stížnosti odkladný účinek.

Nejvyšší správní soud posoudil kasační stížnost jako nepřípustnou z těchto důvodů:

č. j. 3 As 33/2007 - 102

Podle ust. § 104 odst. 3 písm. c) s. ř. s. kasační stížnost je nepřípustná proti rozhodnutí, které je podle své povahy dočasné.

Nejvyšší správní soud ve své judikatuře dovodil, že rozhodnutí o odkladném účinku žaloby je rozhodnutím, které je podle své povahy dočasné ve smyslu ust. § 104 odst. 3 písm. c) s. ř. s. (usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 12. 2004, č. j. 5 As 52/2004 - 172, které bylo uveřejněno pod č. 507/2005 Sb. NSS).

V rámci ústavní stížnosti, která byla podána proti tomuto usnesení, k této právní otázce zaujal stanovisko Ústavní soud. K problému uvedl, že Nejvyšší správní soud postupoval správně, když kasační stížnost směřující proti rozhodnutí krajského soudu, jímž byl zamítnut návrh stěžovatele na přiznání odkladného účinku žalobě podané proti rozhodnutí správního orgánu, jako nepřípustnou odmítl. Rozhodnutím dočasným je nepochybně i rozhodnutí, kterým soud rozhoduje o návrhu žalobce na přiznání odkladného účinku žalobě, a to bez ohledu na to, zda soud podanému návrhu vyhoví či nikoliv (usnesení Ústavního soudu ze dne 9. 6. 2005 sp. zn. III. ÚS 156/05).

V projednávané věci Nejvyšší správní soud tedy zaujal názor, že kasační stížnost byla podána proti rozhodnutí, které je podle své povahy dočasné; taková kasační stížnost je nepřípustná.

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh (kasační stížnost), jestliže návrh (kasační stížnost) je podle tohoto zákona nepřípustný. Nejvyšší správní soud proto podle tohoto ustanovení kasační stížnost odmítl, a to aniž by rozhodoval o návrhu na odklad její vykonatelnosti.

Rozhodnutí o náhradě nákladů řízení vychází z ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. Podle tohoto ustanovení žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh (kasační stížnost) odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. května 2007

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru