Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 As 32/2012 - 35Usnesení NSS ze dne 12.04.2012

Způsob rozhodnutívýzva k odstranění vad
Účastníci řízeníPolicejní prezidium České republiky, Služba cizinecké policie
Oblastní ředitelství služby cizinecké policie Ostrava
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

3 As 32/2012 - 39

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana Rutsche v právní věci žalobce: J. K., zast. obecným zmocněncem Mgr. V. K., proti žalovanému: Policie České republiky, ředitelství služby cizinecké policie, se sídlem Olšanská 2, Praha 3, o přezkoumání sdělení ředitele služby cizinecké policie ze dne 10. 7. 2009, č.j. CPR-5172/ČJ-2009-009CVK-S-RO, sdělení oblastního ředitele služby cizinecké policie Ostrava ze dne 27. 3. 2009, č.j. CPOV-3169/ČJ-2009-0740KV, sdělení vedoucího inspektorátu cizinecké policie Ostrava-skupiny povolování pobytu ze dne 27. 11. 2008, č.j. CPOV-13604/ČJ-2008-61PO a rozhodnutí Policie České republiky, oblastního ředitelství cizinecké a pohraniční policie Ostrava ze dne 9. 3. 2004, č.j. SCPP-598/OV-X-2004, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. 6. 2011, č. j. 7Ca 345/2009 - 36-39,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále též „stěžovatel“) podal kasační stížnost proti shora označenému usnesení Městského soudu v Praze (dále též „městský soud“), kterým podle § 46 odst. 1 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), městský soud odmítl stěžovatelovu žalobu proti v záhlaví citovaným sdělením a rozhodnutí.

Podanou kasační stížností se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví označeného usnesení Městského soudu v Praze.

Ke kasační stížnosti nebyla přiložena plná moc advokáta, který by stěžovatele v řízení o kasační stížnosti byl zmocněn zastupovat. Kasační stížnost byla podepsána obecným zmocněncem stěžovatele Mgr. V. K., který zastupoval žalobce v řízení o žalobě před Městským soudem v Praze. V rozporu s rubrikou kasační stížnosti k ní nebylo přiloženo ani zmocnění opravňující Mgr. V. K. k zastupování stěžovatele také v řízení o kasační stížnosti. V závěru kasační stížnosti stěžovatel uvedl: „Údaje o právním zastoupení: Právní zástupce spolupracovníkem Generali a.s., tedy firmy, která disponuje hostečným počtem zástupců s vysokoškolským právnickým vzděláním, které je vyžadováno podle zvláštních zákonů pro výkon advokacie“.

Již Městský soud v Praze usnesením ze dne 4. 10. 2011, č. j. 7 Ca 345/2009 - 68, vyzval stěžovatele, aby ve stanovené lhůtě předložil soudu plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti. Stěžovatel na tuto výzvu nereagoval.

Po předložení soudního spisu Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 6. 3. 2012, č. j. 3 As 32/2012 - 31, stěžovatele znovu vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení předložil písemnou plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Zároveň byl stěžovatel poučen, že pokud tak neučiní, Nejvyšší správní soud posuzovanou kasační stížnost odmítne. Stejně tak byl stěžovatel poučen o tom, že a za jakých podmínek může podat návrh na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti (stěžovateli bylo usnesením Městského soudu v Praze ze dne 1. 9. 2011, č. j. 7 Ca 345/2009 - 65, přiznáno osvobození od soudních poplatků).

S ohledem na nejasnost ohledně zastoupení stěžovatele při podání kasační stížnosti zaslal Nejvyšší správní soud z opatrnosti usnesení ze dne 12. 4. 2012, č. j. 3 As 32/2012 - 35, obsahující tutéž výzvu a poučení, také obecnému zmocněnci stěžovatele pro řízení o žalobě Mgr. V. K.

Obě uvedené výzvy Nejvyššího správního soudu však zůstaly bez reakce. Stěžovatel nepředložil ani požadovanou plnou moc advokáta, kterého by zmocnil k zastupování v řízení o kasační stížnosti, ani nepožádal o ustanovení zástupce pro toto řízení.

Nejvyšší správní soud se tak nejdříve zabýval tím, zda jsou v projednávané věci splněny podmínky řízení. V řízení o kasační stížnosti musí být podle § 105 odst. 2 s. ř. s. stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

V projednávané věci byla kasační stížnost podána osobou oprávněnou (§ 102 s. ř. s.) a byla podána včas (§ 106 odst. 2 s. ř. s.). Stěžovatel však nebyl zastoupen advokátem, i když je v řízení o kasační stížnosti toto zastoupení povinné. Této skutečnosti si zřejmě byl stěžovatel (respektive jeho obecný zmocněnec) při sepisu kasační stížnosti vědom, o čemž svědčí shora citovaný závěr kasační stížnosti. Přestože po stránce gramatické není zcela srozumitelný, což lze zřejmě přičíst překlepům či vynecháním některých slov, lze z něj dovodit, že stěžovatel počítal s tím, že si kvalifikovaného zástupce zvolí a že ví, na koho se za tím účelem obrátit. Přes tuto skutečnost zůstal k citovaným výzvám městského soudu a Nejvyššího správního soudu netečný.

Nedostatek povinného zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti je svojí povahou odstranitelným nedostatkem podmínek řízení, který se však ani na výzvy soudu nepodařilo odstranit a v řízení o kasační stížnosti tak není možno pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 30. května 2012

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru