Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 As 313/2020 - 40Usnesení NSS ze dne 28.04.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníKrajský úřad Karlovarského kraje
VěcPozemní komunikace

přidejte vlastní popisek

3 As 313/2020 - 40

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Tomáše Rychlého v právní věci žalobce V. W., zastoupeného JUDr. Pavlem Tomkem, advokátem se sídlem Karlovy Vary, Polská 4, proti žalovanému Krajskému úřadu Karlovarského kraje, se sídlem Karlovy Vary, Závodní 353/88, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 28. 8. 2020, č. j. 77 A 13/2020-33,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci se vrací část soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 4 000 Kč, která bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupce žalobce JUDr. Pavla Tomka, a to do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

[1] Rozsudkem ze dne 28. 8. 2020, č. j. 77 A 13/2020-33, zamítl Krajský soud v Plzni žalobu, kterou žalobce brojil proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 11. 2019, č. j. KK/2366/DS/19-3. Tímto rozhodnutím žalovaný změnil rozhodnutí Magistrátu města Karlovy Vary ze dne 30. 7. 2019, č. j. 12544/OD/19-4/Bax, tak že v něm opravil jméno právního zástupce žalobce a ve zbytku odvolání žalobce proti tomuto rozhodnutí zamítl. Magistrát města Karlovy Vary uvedeným rozhodnutím zamítl žádost žalobce o výměnu cizozemského řidičského průkazu. Proti rozsudku krajského soudu podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížnost.

[2] Podáním ze dne 26. 4. 2021, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu téhož dne, vzal stěžovatel kasační stížnost zpět.

[3] Podle § 37 odst. 4 soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl.

[4] Podle § 47 písm. a), věty před středníkem s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

[5] Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal svou kasační stížnost zpět ještě před tím, než o ní bylo zdejším soudem rozhodnuto, postupoval Nejvyšší správní soud dle shora citovaných ustanovení, ve spojení s § 120 s. ř. s., a řízení o kasační stížnosti zastavil.

[6] O náhradě nákladů tohoto řízení bylo rozhodnuto ve smyslu § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení bylo zastaveno.

[7] Stěžovatel zaplatil na výzvu soudu soudní poplatek ve výši 5 000 Kč za podání kasační stížnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), položka č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou zákona o soudních poplatcích]. Jelikož stěžovatel vzal kasační stížnost zpět před vydáním rozhodnutí ve věci samé, vrací se mu podle § 10 odst. 3, věty první, ve spojení s § 10 odst. 5 zákona o soudních poplatcích zaplacený soudní poplatek snížený o 20 %, tj. ve výši 4 000 Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. dubna 2021

Mgr. Radovan Havelec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru