Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 As 31/2017 - 29Usnesení NSS ze dne 20.04.2017

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníNejvyšší správní soud
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

3 As 31/2017 - 29

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě, složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Jana Vyklického a Mgr. Radovana Havelce, v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Nejvyšší správní soud, sídlem Brno, Moravské náměstí 6, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. 12. 2016, č. j. 29 A 260/2016 - 35,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne ze dne 20. 12. 2016, č. j. 29 A 260/2016 – 35, Krajský soud v Brně odmítl stěžovatelovu žalobu proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 10. 2016, č. j. 3 As 210/2016 – 24. Žalobce (dále „stěžovatel“) napadl usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. 12. 2016 kasační stížností.

Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatele k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost a k prokázání splnění podmínky podle § 105 odst. 2 soudního řádu správního, (dále jen „s. ř. s.“), tedy k předložení plné moci udělené jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo k prokázání, že sám má vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované zvláštními předpisy pro výkon advokacie. Stěžovatel v reakci na uvedenou výzvu požádal Nejvyšší správní soud o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

Usnesením ze dne 20. 3. 2017, č. j. 3 As 31/2017 – 26, Nejvyšší správní soud zamítl návrh stěžovatele na osvobození od soudních poplatků a rovněž jeho návrh na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Zároveň stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho týdne od doručení citovaného usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč a též aby ve stejné lhůtě předložil soudu plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo aby v této lhůtě prokázal, že sám má vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované zvláštními předpisy pro výkon advokacie.

Uvedené usnesení bylo stěžovateli doručeno 27. 3. 2017. Stěžovatel na ně nijak nereagoval, takže lhůta stanovená k zaplacení soudního poplatku a k doložení splnění podmínky řízení podle § 105 odst. 2 s. ř. s. marně uplynula dne 4. 4. 2017.

Soudní poplatek za kasační stížnost činí, dle položky 19 Sazebníku poplatků, který je přílohou zákona č. 549/1991 S. o soudních poplatcích (dále „zákon o soudních poplatcích“), 5.000 Kč. Pokud je poplatník vyzván soudem k zaplacení soudního poplatku v dodatečné lhůtě, kterou mu soud určí, po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví (§ 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích).

Stěžovatel ve lhůtě, stanovené ke splnění poplatkové povinnosti shora uvedeným usnesením Nejvyššího správního soudu, soudní poplatek nezaplatil a neučinil tak ostatně dosud. To znamená, že nesplnil zákonem stanovenou podmínku řízení o kasační stížnosti.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s.“, ve spojení s § 120 s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon (v daném případě zákon o soudních poplatcích). Zákonem předvídané důvody nastaly, a proto Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti stěžovatele zastavil.

Pro úplnost Nejvyšší správní soud uvádí, že stěžovatel rovněž nedoložil ve stanovené lhůtě splnění podmínky řízení o kasační stížnosti podle § 105 odst. 2 s. ř. s. Byl by tedy současně dán důvod pro odmítnutí kasační stížnosti podle § 37 odst. 5 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, které bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. dubna 2017

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru