Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 As 30/2013 - 11Usnesení NSS ze dne 04.04.2013

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníČeská advokátní komora
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

3 As 30/2013 - 11

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce: P. Č., proti žalované: Česká advokátní komora, se sídlem Národní tř. 16, Praha, o přezkoumání rozhodnutí žalované č. j. 2705/12 a o ochraně proti nečinnosti žalované, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 18. 12. 2012, č. j. 10 Na 64/2012 – 5,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou Krajskému soudu v Českých Budějovicích dne 11. 12. 2012 žalobce brojí proti rozhodnutí České advokátní komory č. j. 2705/12 a současně se domáhá ochrany proti nečinnosti žalované. Shora uvedeným usnesením postoupil krajský soud věc k vyřízení Městskému soudu v Praze jako soudu místně příslušnému. Žalobce podal proti tomuto usnesení kasační stížnost. Jak Nejvyšší správní soud zjistil, nezaplatil přitom soudní poplatek.

Nejvyšší správní soud proto žalobce usnesením ze dne 4. 2. 2013, č. j. 3 As 30/2013 - 4, vyzval k zaplacení soudního poplatku do 7 dnů od doručení tohoto usnesení. Současně jej poučil o tom, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Tato výzva byla žalobci doručena dne 15. 2. 2013.

Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle ustanovení § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Žalobce ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem ani následně soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti nezaplatil. Nejvyšší správní soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

Podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. dubna 2013

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru