Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 As 28/2018 - 60Usnesení NSS ze dne 19.05.2020

Způsob rozhodnutíopravné
Účastníci řízeníKrajský úřad Olomouckého kraje
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

3 As 28/2018 - 60

OPRAVNÉ USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Jaroslavem Vlašínem v právní věci žalobce: J. C., zastoupený Mgr. Janem Drapáčem, advokátem se sídlem nám. Osvobození 28, Zábřeh, proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 8. 2016, č. j. KUOK 81904/2016, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 28. 11. 2017, č. j. 65 A 75/2016 - 40,

takto:

I. Záhlaví rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 4. 2020, č. j. 3 As 28/2018 - 49, se opravuje tak, že se datum „29. 1. 2018“ nahrazuje datem „28. 11. 2017“.

II. Výrok rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 4. 2020, č. j. 3 As 28/2018 - 49, správně zní: „Rozsudek Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 28. 11. 2017, č. j. 65 A 75/2016 - 40, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.“

III. Poslední věta odstavce [22] rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 4. 2020, č. j. 3 As 28/2018 - 49, se opravuje tak, že se slovo „považuje“ nahrazuje slovem „nepovažuje“.

IV. Odstavec [26] rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 4. 2020, č. j. 3 As 28/2018 - 49, ve větě druhé a třetí správně zní: „O žalobě proti uvedenému rozhodnutí žalovaného o odvolání pak krajský soud rozhodl rozsudkem ze dne 28. 11. 2017, který nabyl právní moci dne 29. 1. 2018. Jak přitom bylo shora uvedeno, dne 1. 1. 2018, tedy před právní mocí napadeného rozsudku krajského soudu, nabyl účinnosti zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.“

Odůvodnění:

[1] Podle § 54 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), „předseda senátu opraví v rozsudku i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku, vydá o tom opravné usnesení a může odložit vykonatelnost rozsudku do doby, dokud opravné usnesení nenabude právní moci“.

[2] V rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 4. 2020, č. j. 3 As 28/2018 - 49 (dále jen „předmětný rozsudek“), došlo ke zjevné nesprávnosti, když v něm bylo nedopatřením uvedeno, že rozsudek Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci, č. j. 65 A 75/2016 - 40 (dále jen „napadený rozsudek“), byl vydán dne 29. 1. 2018. Správné datum vydání napadeného rozsudku je 28. 11. 2017.

[3] Předseda rozhodujícího senátu Nejvyššího správního soudu proto výroky I. a II. tohoto usnesení opravil znění záhlaví a výroku předmětného rozsudku, kde bylo toto nesprávné datum vydání napadeného rozsudku uvedeno. Výrokem IV. tohoto usnesení pak opravil i znění dvou posledních vět odstavce [26] předmětného rozsudku, kde bylo rovněž uvedeno nesprávné datum vydání napadeného rozsudku, a v návaznosti na to tam byla zjevně nesprávně popsána i doba nabytí účinnosti zákona č. 225/2017 Sb. ve vztahu k napadenému rozsudku.

[4] Předseda rozhodujícího senátu Nejvyššího správního soudu výrokem III. tohoto usnesení dále opravil znění poslední věty odstavce [22] předmětného rozsudku, neboť v něm došlo ke zjevné chybě v psaní, když tam bylo nedopatřením uvedeno, že senát rozhodující ve věci považuje výše citovaný názor rozšířeného senátu NSS za správný. Z kontextu daného rozhodnutí i ze samotného znění opravované věty je však jednoznačně zřejmé, že jakkoliv je citovaný názor rozšířeného senátu NSS pro jeho rozhodnutí závazný, rozhodující senát jej za správný nepovažuje.

[5] Vzhledem k povaze chyb předseda senátu neshledal důvod k odložení vykonatelnosti opravovaného rozsudku.

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou přípustné opravné prostředky (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 19. května 2020

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru