Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 As 27/2013 - 13Usnesení NSS ze dne 04.04.2013

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníJihočeská univerzita v Českých Budějovicích
VěcPrávo na informace

přidejte vlastní popisek

3 As 27/2013 - 13

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce: P. Č., proti žalované: Jihočeská univerzita České Budějovice, se sídlem Branišovská 31a, České Budějovice, o žalobě žalobce ze dne 15. 11. 2012 v blíže neurčené věci, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 2. 1. 2013, č. j. 10 Na 50/2012 – 6,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce napadl včasnou kasační stížností v záhlaví uvedené usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, kterým byla odmítnuta jeho žaloba ze dne 15. 11. 2012. Nejvyšší správní soud z předloženého spisu zjistil, že žalobce za podanou kasační stížnosti nezaplatil soudní poplatek.

Nejvyšší správní soud proto žalobce usnesením ze dne 4. 2. 2013, č. j. 3 As 27/2013 - 4, vyzval k zaplacení soudního poplatku do 7 dnů od doručení tohoto usnesení. Současně jej poučil o tom, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Tato výzva byla žalobci doručena dne 15. 2. 2013.

Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle ustanovení § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Žalobce ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem ani následně soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti nezaplatil. Nejvyšší správní soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

Podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno. Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. dubna 2013

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru