Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 As 25/2012 - 48Usnesení NSS ze dne 25.07.2012

Způsob rozhodnutípředběžné opatření: uložení
Účastníci řízeníKrajský úřad Středočeského kraje
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

3 As 25/2012 - 48

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce: P. K., zastoupený JUDr. Filipem Behenským, advokátem se sídlem Kropáčkova 563/14, Praha 4, proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 10. 2010, č. j. 157374/2010/KUSK, sp. zn. SZ 136577/2010/KUSK REG/SI, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 11. 2011, č. j. 11 A 26/2011 – 29, o návrhu žalobce na vydání předběžného opatření,

takto:

Městskému úřadu Uhlířské Janovice se ukládá, aby se zdržel výkonu rozhodnutí ze dne 28. 7. 2010, č. j. OŽP SÚ/2146/2010/bo/roz, do doby, než nabude právní moci rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o kasační stížnosti proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 11. 2011, č. j. 11 A 26/2011 – 29.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností se žalobce domáhá zrušení v záhlaví označeného usnesení Městského soudu v Praze, jímž byla odmítnuta žaloba proti rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 12. 10. 2010, č. j. 157374/ 2010/KUSK, sp. zn. SZ 136577/2010/ KUSK REG/SI. V řízení o kasační stížnosti žalobce podal návrh na vydání předběžného opatření podle § 38 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). Uvedl, že je dána potřeba zatímní úpravy poměrů účastníků, neboť mu hrozí vážná újma v případě výkonu rozhodnutí Městského úřadu Uhlířské Janovice, odboru ŽP a výstavby, ze dne 28. 7. 2010, č. j. OŽP SÚ/2146/ 2010/bo/roz. Výkon tohoto rozhodnutí spočívající v odstranění 12 buněk na pozemku st. p. 38/2 a parc. č. 906/4 v kat. území Mělník nad Sázavou je technicky i finančně náročnou akcí vyžadující těžkou techniku (jeřáby, nákladní auta) a zajištění náhradních prostor pro uskladnění předmětných buněk. V případě úspěchu kasační stížnosti žalobce a jeho úspěchu v řízení před Městským soudem v Praze by byl výkon rozhodnutí v současné době naprosto nehospodárný a způsobil by žalobci značnou majetkovou újmu. Rovněž by představoval zásadní zásah do vlastnických práv žalobce k předmětným buňkám. S ohledem na majetkovou situaci žalobce, kterou soudu doložil k žádosti o osvobození od soudních poplatků, by pro něj značnou majetkovou újmu představovala rovněž úhrada uložené pokuty. Na základě uvedeného žalobce navrhl vydání předběžného opatření, kterým by bylo Městskému úřadu Uhlířské Janovice uloženo, aby se zdržel výkonu rozhodnutí ze dne 28. 7. 2010, č. j. OŽP SÚ/2146/2010/bo/roz, kterým se žalobci ukládá odstranění staveb 12 buněk Mělník nad Sázavou na pozemku parc. č. st. p. 38/2 a parc. č. 906/4 v kat. území Mělník nad Sázavou a uhrazení pokuty, a to do doby právní moci rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o kasační stížnosti podané proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 11. 2011, č. j. 11 A 26/2011 – 29.

Žalovaný ve svém vyjádření k návrhu na vydání předběžného opatření uvedl, že s tímto nesouhlasí, neboť žalobce po celou dobu řízení se správními orgány nespolupracoval a ani nereagoval na výzvu Městského soudu v Praze k doplnění potřebných údajů.

Podle § 38 odst. 1 s. ř. s. platí, že byl-li podán návrh na zahájení řízení a je potřeba zatímně upravit poměry účastníků pro hrozící vážnou újmu, může soud usnesením na návrh předběžným opatřením účastníkům uložit něco vykonat, něčeho se zdržet nebo něco snášet. Ze stejných důvodů může soud uložit takovou povinnost i třetí osobě, lze-li to po ní spravedlivě žádat. Ustanovení § 120 s. ř. s. ani jiné ustanovení tohoto zákona přitom obecně nevylučuje, aby předběžné opatření vydal i Nejvyšší správní soud v řízení o kasační stížnosti; viz usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 5. 2006, č. j. Na 112/2006 - 37, publikované pod č. 910/ 2006 Sb. NSS, www.nssoud.cz.

„Vážná újma“ ve smyslu § 38 odst. 1 s. ř. s. je neurčitý právní pojem, který soud vyloží vždy v souvislosti s konkrétními okolnostmi projednávané věci. Dle judikatury Nejvyššího správního soudu je možno obecně za vážnou újmu označit takový zásah do právní sféry účastníka, který představuje její natolik zásadní narušení, že po účastníkovi nelze spravedlivě požadovat, aby jej, byť dočasně, snášel (shodně viz např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 5. 2006, č. j. Na 112/2006 - 37, dostupné na www.nssoud.cz). Vážnou újmou tedy budou zejména intenzívní zásahy do intimní sféry navrhovatele, do jeho vlastnických práv či do jiných jeho subjektivních práv, zejména těch, která mají povahu práv ústavně zaručených.

Nejvyšší správní soud zjistil, že rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 12. 10. 2010, č. j. 157374/ 2010/KUSK, sp. zn. SZ 136577/2010/KUSK REG/SI, bylo potvrzeno rozhodnutí Městského úřadu Uhlířské Janovice, odboru ŽP a výstavby, ze dne 28. 7. 2010, č. j. OŽP SÚ/2146/2010/bo/roz, jímž bylo žalobci (dále také „stěžovatel“) nařízeno odstranění staveb 12 buněk Mělník nad Sázavou na pozemku st. p. 38/2 a parc. č. 906/4 v kat. území Mělník nad Sázavou. Žalovaný uvedl, že stavební buňka je výrobek, který plní funkci stavby podle § 108 stavebního zákona. Stavby jsou umístěny na pozemcích v ochranném pásmu lesa a dotčený orgán s umístěním nesouhlasí a požaduje jejich odstranění. Buňky umístěné na pozemku parc. č. st. p. 38/2 v kat. území Mělník nad Sázavou jsou sice umístěny na pozemku pronajatém stavebníkem, ale souhlas vlastníka pozemku k jejich umístění nebyl vydán. Buňky na pozemku parc. č. 906/4 v kat. území Mělník nad Sázavou jsou umístěny na cizím pozemku bez vědomí vlastníka pozemku. Stavební buňky slouží podle vyjádření žalobce k uskladnění různého materiálu, to znamená, že jde o stavbu skladů. Jedna buňka je napojena na elektrickou energii a slouží k ubytování osob, které střeží uskladněný materiál. Žalovaný dospěl k závěru, že 12 mobilních buněk na pozemku st. p. 38/2 a parc. č. 906/4 v kat. území Mělník nad Sázavou je stavbou. Na základě uvedeného stavebnímu úřadu nezbylo než nařídit odstranění stavby.

Nejvyšší správní soud v projednávané věci shledal naplnění podmínek ustanovení § 38 odst. 1 s. ř. s. pro vydání navrhovaného předběžného opatření.

Odstranění buněk z pozemků st. p. 38/2 a parc. č. 906/4 v kat. území Mělník nad Sázavou představuje zásah do práva žalobce buňky užívat. Právo vlastníka věc užívat je přitom jedním z oprávnění tvořících vlastnickou triádu jako obsah subjektivního vlastnického práva. Odstranění dvanácti buněk by tak i vzhledem ke značným finančním nákladům s tímto spojeným mohlo skutečně pro žalobce představovat vážnou újmu. Tuto újmu žalobce je však v projednávané věci nutno vážit i s újmou majitele pozemku, resp. se zásahem do jeho vlastnického práva, který umístění buněk na pozemku bez jeho souhlasu nepochybně představuje.

Nejvyšší správní soud přitom vzal v úvahu, že v případě, že by bylo usnesení Městského soudu v Praze zrušeno, dostala by se věc do stadia nového posuzování žaloby. Pokud by žalobce byl v novém řízení o žalobě úspěšný, tj. rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 12. 10. 2010, č. j. 157374/ 2010/KUSK, sp. zn. SZ 136577/2010/KUSK REG/SI, by bylo zrušeno, nebylo by zde žádné pravomocné rozhodnutí, které by žalobci bránilo v opětovném umístění buněk na pozemku st. p. 38/2 a parc. č. 906/4 v kat. území Mělník nad Sázavou. Mohlo by tedy dojít k tomu, že by žalobce kromě nákladů na odstranění buněk vynaložil i náklady na opětovné umístění buněk na pozemku. Výkon správního rozhodnutí provedený v současné době by se tak jevil jako nehospodárný, a to zvláště za situace, že rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o kasační stížnosti lze očekávat v relativně krátké době.

Nejvyšší správní soud proto nařídil předběžné opatření, jímž prvoinstančnímu orgánu Městskému úřadu Uhlířské Janovice uložil, aby se zdržel výkonu rozhodnutí ze dne 28. 7. 2010, č. j. OŽP SÚ/2146/2010/bo/roz, do doby, než nabude právní moci rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o kasační stížnosti proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 11. 2011, č. j. 11 A 26/2011 – 29.

Žalobce se ve svém návrhu na vydání předběžného opatření domáhal současně toho, aby se Městský úřad Uhlířské Janovice zdržel výkonu rozhodnutí, jímž mu byla uložena pokuta. Nejvyšší správní soud zjistil, že žalovaný napadeným správním rozhodnutím potvrdil rozhodnutí Městského úřadu Uhlířské Janovice ze dne 28. 7. 2010, č. j. OŽP SÚ/2146/2010/bo/roz, jímž bylo žalobci nařízeno odstranění staveb 12 buněk Mělník nad Sázavou na pozemku st. p. 38/2 a parc. č. 906/4 v kat. území Mělník nad Sázavou. Uložení pokuty bylo předmětem jiného rozhodnutí Městského úřadu Uhlířské Janovice. Správní žaloba tedy směřovala proti rozhodnutí žalovaného, které se týkalo pouze povinnosti žalobce odstranění staveb 12 buněk. Jedině této povinnosti se tedy mohlo týkat i nařízené předběžné opatření.

O nákladech řízení o předběžném opatření rozhodne Nejvyšší správní soud v rámci rozhodnutí o nákladech řízení o kasační stížnosti (§ 120, § 61 odst. 1 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. července 2012

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru