Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 As 24/2008 - 49Rozsudek NSS ze dne 16.07.2008

Způsob rozhodnutízamítnuto
Účastníci řízeníMagistrát města České Budějovice, Správní odbor, oddělení přestupků
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky

přidejte vlastní popisek

3 As 24/2008 - 49

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Magistrát města České Budějovice, se sídlem Nám. Přemysla Otakara II. č. 1 a 2, České Budějovice, v řízení o návrhu na obnovu řízení, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. 3. 2008, č.j. 10 Ca 3/2008 – 29,

takto:

I. Kasační stížnost se zamítá.

II. Žalovanému se nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce podal včas kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále „krajský soud“) ze dne 3. 3. 2008, č. j. 10 Ca 3/2008 - 29, kterým bylo rozhodnuto, že žalobci se nepřiznává osvobození od soudních poplatků.

Z odůvodnění napadeného usnesení krajského soudu vyplývá, že usnesením ze dne 21. 1. 2008, č. j. 10 Ca 3/2008 - 14 odmítl krajský soud žalobu žalobce, kterou se domáhal, aby krajským soudem bylo uloženo žalovanému obnovit řízení v přestupkové věci žalobce. Proti tomuto usnesení podal žalobce kasační stížnost a současně požádal o osvobození od soudních poplatků.

Krajský soud mu proto zaslal formulář potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce (dále jen „vzor 060“) a sdělil mu, že tvrzení, že je poživatelem určité dávky v nespecifikované výši, založené v rejstříku Spr krajského soudu, pro rozhodnutí o osvobození od soudních poplatků nepostačuje. Žalobce uvedený vzor 060 krajskému soudu v jím stanovené lhůtě, ale ani později nepředložil. Žalobce krajskému soudu toliko oznámil, že své zákonné povinnosti učinil za dost a odkázal na text čestného prohlášení, které bylo krajskému soudu doručeno již dne již dne 15. 1. 2008 v němž uvedl, že „Podepsaný, trvalým pobytem X RČ…., čestně prohlašuje, že je v současné době dlouhodobým adresátem státního příspěvku na živobytí, nemá oprávnění k nakládání s žádným vlastnictvím, ani nemá oporu v rodinném zázemí a v úvěrových ústavech“.

Krajský soud podle § 36 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) dovodil, že žalobce nedoložil, že nemá dostatečné prostředky. Podání čestného prohlášení účastníka řízení není doložením nedostatku prostředků. Formulář, který je v souvislosti s uplatněním žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků zasílán každému žalobci, žalobce nevyplnil a ani jiným způsobem nedoložil, jakých dávek je příjemcem a v jaké výši. Založil-li žalobce do rejstříku Spr krajského soudu potvrzení o poskytnutí příspěvku na živobytí ze dne 7. 1. 2008, poukázal krajský soud na skutečnost, že z tohoto potvrzení není výše poskytované dávky zřejmá a nadto toto potvrzení bylo vydáno pro zdravotnická zařízení s odkazem na zákon č. 48/1997 Sb. Toto potvrzení pro účely zdravotního pojištění má omezenou platnost jednoho měsíce. Nepostačuje-li potvrzení o poskytnutí dávky ze dne 7. 1. 2008 pro účely veřejného zdravotního pojištění, nemůže postačovat ani krajskému soudu při rozhodování o žádosti o osvobození od soudních poplatků. O tom byl žalobce poučen krajským soudem dopisem ze dne 15. 2. 2008.

Žalobce tedy nedoložil, jak požaduje ust. § 36 odst. 3 s. ř. s., že nemá dostatečné prostředky; nejsou tak splněny podmínky pro jeho osvobození od soudních poplatků.

V kasační stížnosti žalobce namítá, že krajský soud nerespektoval jeho podání a neoprávněně ho nutí, aby k prokázání svých osobních a majetkových poměrů použil shora citovaný formulář, tedy „krajský soud vydírá způsob doložení bez ohledu na obsah doloženého“.

Žalobce tvrdí, že doložil v nezbytném rozsahu své majetkové, sociální a příjmové poměry a soud musí být schopen na tomto základě o osvobození od soudních poplatků rozhodnout, aniž by k takovému rozhodnutí musel mít k dispozici vzor 060. Cílem zákona je umožnění přístupu k soudu, nikoli správní řízení o přiznání se k majetku. Krajský soud popřel hodnověrnost čestného prohlášení a aktuálnost potvrzení a prohlašuje neúspěšnost návrhu stěžovatele bez ústního jednání a protinávrhu žalovaného.

Žalobce navrhl, aby napadené usnesení krajského soudu bylo zrušeno.

Nejvyšší správní soud posoudil kasační stížnost takto:

Podle § 36 odst. 3 s. ř. s. účastník, který doloží, že nemá dostatečné prostředky, může být na vlastní žádost usnesením předsedy senátu osvobozen od soudních poplatků. Zákon tedy jednoznačně ukládá takovému účastníku, aby o osvobození od soudních poplatků požádal a aby doložil (prokázal), že nemá dostatečné prostředky k tomu, aby příslušný soudní poplatek uhradil. Je-li účastník osvobozen od soudního poplatku, nese v této části náklady na výkon soudnictví stát.

Požádá-li účastník o osvobození od soudního poplatku, postupuje se v soudní praxi tak, že je mu soudem zaslán vzor 060 s tím, aby byl ve stanovené lhůtě vyplněn a přiložena případně potřebná potvrzení, a soudu vrácen, aby bylo možno na jeho podkladě rozhodnout o žádosti o osvobození od soudních poplatků. Nutno dodat, že vyplnění a odeslání vzoru 060 není jediným možným způsobem, jak účastník může prokázat, že nemá dostatečné prostředky. Účastník může nedostatek prostředků v soudem stanovené lhůtě prokázat i jinak, ale vždy tak, aby to poskytovalo úplný obraz o jeho majetkových poměrech.

V projednávané věci žalobce k žádosti soudu nedoložil, že nemá dostatečné prostředky k zaplacení soudního poplatku. Čestné prohlášení, tak, jak jej žalobce předložil, není důkazním prostředkem, který by tuto skutečnost mohl prokázat.

Krajský soud v souladu se zákonem žalobci nepřiznal osvobození od soudních poplatků. Kasační stížnost není důvodná a Nejvyšší správní soud ji podle § 110 odst. 1 s. ř. s. zamítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 1 s. ř. s. Žalobce ve věci úspěch neměl a žalovanému žádné náklady nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. července 2008

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru