Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 As 22/2016 - 47Usnesení NSS ze dne 01.02.2017

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Královéhradeckého kraje
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky

přidejte vlastní popisek

3 As 22/2016 - 47

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců Mgr. Radovana Havelce a Mgr. Pavlíny Vrkočové v právní věci žalobce: J. A., zastoupený Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 7. 2014, č. j. 10642/DS/2014/GL, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. 12. 2015, č. j. 51 A 17/2014 – 31,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci se vrací soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč, tato částka mu bude vyplacena do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám jeho zástupce advokáta Mgr. Jaroslava Topola.

Odůvodnění:

Žalobce dne 1. 2. 2016 podal kasační stížnost proti v záhlaví uvedenému rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 7. 2014, č. j. 10642/DS/2014/GL. Žalovaný tímto rozhodnutím zamítl odvolání žalobce proti rozhodnutí Magistrátu města Hradec Králové ze dne 3. 3. 2014, zn. P/3846/2013/OS1/Pach, jímž byl žalobce uznán vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 125c odst. 1 písm. f) bodu 2. zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Nejvyšší správní soud zjistil, že předmětná kasační stížnost nesplňuje veškeré náležitosti podle § 106 odst. 1 s. ř. s., neboť neobsahuje žádné konkrétní důvody uvedené v § 103 odst. 1 písm. a) až d) s. ř. s. Usnesením ze dne 10. 2. 2016, č. j. 3 As 22/2016 – 23 proto žalobce vyzval k doplnění kasační stížnosti tak, aby bylo zřejmé, v čem spatřuje nezákonnost napadeného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové. Zároveň jej poučil o tom, že neodstraní-li nedostatky kasační stížnosti, bude tato odmítnuta. Zmíněné usnesení bylo zástupci stěžovatele doručeno dne 11. 2. 2016, lhůta k doplnění kasační stížnosti tak uplynula v pátek 11. 3. 2016.

Dne 14. 3. 2016 zaslal žalobce prostřednictvím datové schránky doplnění kasační stížnosti.

Dle § 106 odst. 3 s. ř. s.: „Nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Jen v této lhůtě může stěžovatel rozšířit kasační stížnost na výroky dosud nenapadené a rozšířit její důvody. Tuto lhůtu může soud na včasnou žádost stěžovatele z vážných důvodů prodloužit, nejdéle však o další měsíc.

V uvedeném ustanovení je zakotven princip koncentrace řízení; v daném případě to znamená, že soud již nemůže přihlížet ke stížnostním námitkám uplatněným po uplynutí lhůty podle § 106 odst. 3 s. ř. s. Kromě judikatury Nejvyššího správního soudu (např. usnesení ze dne 26. 3. 2014, č. j. 9 Afs 146/2013-24) lze k této otázce odkázat též na nález Ústavního soudu ze dne 31. 1. 2006, sp. zn. I. ÚS 390/05 (publikovaný jako N 27/40 SbNU 219, dostupný z http://nalus.usoud.cz), v němž bylo stanoveno, že pokud je stěžovatel vyzván k doplnění kasační stížnosti postupem dle § 106 odst. 3 s. ř. s., může rozšířit kasační stížnost na výroky dosud nenapadené a rozšířit její důvody jen ve lhůtě jednoho měsíce v tomto ustanovení zakotvené, pokud nebyla na včasnou žádost stěžovatele z vážných důvodů soudem prodloužena.

Kasační stížnost je tedy možné posuzovat za řádně doplněnou ve smyslu § 106 odst. 3 s. ř. s., jen tehdy pokud je určené jednoměsíční lhůtě doplnění předáno Nejvyššímu správnímu soudu nebo nejpozději v poslední den této lhůty Nejvyššímu správnímu soudu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 40 odst. 4 s. ř. s.).

V nyní projednávané věci lhůta k doplnění kasační stížnosti marně uplynula, aniž by o její prodloužení bylo jakkoli žádáno. Pro tento nedostatek nebylo možno v řízení o kasační stížnosti pokračovat, jelikož jen v této lhůtě lze rozšířit důvody kasační stížnosti, zákon přitom pro daný případ nestanoví jiný procesní důsledek než odmítnutí kasační stížnosti. Kasační stížnost pak byla doplněna až po uplynutí jednoměsíční lhůty k tomu určené dle § 106 odst. 3 s. ř. s.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost, dle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

Nejvyšší správní soud zjistil, že dne 22. 12. 2015 byla na bankovní účet Nejvyššího správního soudu připsána částka 5.000 Kč zaplacená žalobcem jako soudní poplatek za podání kasační stížnosti.

Podle § 10 odst. 3 zákona o soudních poplatcích, soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Obdobně vrátí soud poplatníkovi přeplatek na poplatku (odpovídající část poplatku) vzniklý podle § 6a odst. 3, bylo-li řízení zastaveno jen zčásti. Byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek.

Nejvyšší správní soud proto podle § 10 odst. 3 věty třetí zákona o soudních poplatcích vyslovil, že se žalobci vrací zaplacený soudní poplatek. Podle § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích bude poplatek vrácen ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst.3 s. ř. s.).

V Brně dne 1. února 2017

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru