Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 As 20/2013 - 32Usnesení NSS ze dne 06.03.2013

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníKrajské ředitelství policie Středočeského kraje
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky

přidejte vlastní popisek

3 As 20/2013 - 32

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě, složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Jana Vyklického a JUDr. Bohuslava Hnízdila, v právní věci žalobce: M. H., proti žalovanému: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, se sídlem Na Baních 1535, Praha 5 - Zbraslav, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 11. 12. 2012, č. j. 51 A 8/2012 – 25,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce podal dne 9. 1. 2013 kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Praze (dále jen „krajský soud“) ze dne 11. 12. 2012, čj. 51 A 8/2012 – 25, jímž byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí orgánu policie – Obvodní oddělení Sázava ze dne 29. 11. 2011, čj. KRPS-228484/PŘ-2011-010114, o uložení pokuty v blokovém řízení. Napadeným rozhodnutím byla žalobci uložena bloková pokuta ve výši 200 Kč za přestupek, dle § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), spočívající v nepřipoutání bezpečnostním pásem.

Nejvyšší správní soud po obdržení kasační stížnosti zjistil, že žalobce při podání kasační stížnosti neuhradil soudní poplatek ve výši 5.000 Kč (položka č. 19 sazebníku soudních poplatků – přílohy zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). Proto vyzval usnesením ze dne 22. 1. 2013, č. j. 3 As 20/2013 – 10, žalobce k uhrazení soudního poplatku ve lhůtě 1 týdne ode dne doručení usnesení a vzhledem k tomu, že nebyl žalobce zastoupen advokátem, vyzval jej zároveň k předložení plné moci udělené advokátu, nebo k prokázání, že má právnické vzdělání. Žalobce byl zároveň poučen a následku marného uplynutí lhůty k zaplacení soudního poplatku, spočívajícím v zastavení řízení zastaví ve smyslu ustanovení § 47 odst. 1 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) ve spojení s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích. Usnesení bylo žalobci doručeno do vlastních rukou dne 28. 1. 2013.

Nejvyšší správní soud zjistil, že do dnešního dne nebyl soudní poplatek za kasační stížnost stěžovatelem uhrazen, ačkoliv lhůta k jeho uhrazení skončila 4. 2. 2013.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Podle § 47 odst. 1 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Toto ustanovení se užije ve smyslu § 120 s. ř. s. v řízení o kasační stížnosti obdobně.

Nejvyšší správní soud shledal, že v řízení o kasační stížnosti proti napadenému usnesení krajského soudu nemůže být dále pokračováno pro nezaplacení soudního poplatku ve stanovené lhůtě, a proto rozhodl o zastavení tohoto řízení.

Podle § 60 odst. 3 s. ř. s. platí, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta. Proto Nejvyšší správní soud nepřiznal náhradu nákladů řízení ani jednomu z jeho účastníků.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. března 2013

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru