Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 As 20/2008 - 156Usnesení NSS ze dne 14.05.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo životního prostředí
Lesy České republiky, s.p.
VěcŽivotní prostředí - ochrana přírody a krajiny

přidejte vlastní popisek

3 As 20/2008 - 156

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: Lesy České republiky, státní podnik, se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové, zastoupeného advokátem JUDr. Blahoslavem Jindřichovským, se sídlem Nad Sokolovnou 228, Nasavrky, proti žalovanému: Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 65, Praha 10, o žalobě proti rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 15. 11. 2004 čj. M/101110/04 SRK/755/R-1644/04, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 11. 2007 č. j. 10 Ca 48/2007 - 112,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozsudkem ze dne 27. 11. 2007 č. j. 10 Ca 48/2007 - 112 Městský soud v Praze zamítl žalobu, jíž se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí uvedeného v záhlaví tohoto usnesení, jímž ministr životního prostředí zamítl rozklad žalobce a potvrdil rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, jímž žalobci nebyla udělena výjimka, podle ust. § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů, podle § 14 odst. 2 vyhlášky č. 395/1992 Sb. a přílohy č. III této vyhlášky, kriticky ohroženého druhu sokola stěhovavého (Falco peregrinus) podle ust. § 50 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., konkrétně k provádění reintrodukce jak metodou adopce v hnízdě jestřába lesního, tak i doplňováním počtu mláďat v přirozených sokolích hnízdech a telemetrickému sledování takto doplněných jedinců na území Broumovska.

Písemné vyhotovení tohoto rozsudku bylo žalobci doručeno ve středu dne 2. ledna 2008. Proti tomuto rozsudku podal žalobce kasační stížnost, kterou podal k poštovní přepravě ve čtvrtek dne 17. ledna 2008.

Nejvyšší správní soud posoudil věc takto:

Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), kasační stížnost musí být podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty.

K tomu, aby žalobce podal kasační stížnost včas, musel by ji podat k poštovní přepravě nejpozději ve středu dne 16. ledna 2008. Jestliže kasační stížnost podal k poštovní přepravě ve čtvrtek dne 17. ledna 2008, podal ji opožděně.

Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh (kasační stížnost), jestliže návrh byl podán opožděně. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost jako opožděně podanou odmítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh (kasační stížnost) odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. května 2008

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru