Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 As 199/2014 - 29Usnesení NSS ze dne 17.12.2014

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníKrajský soud v Praze
VěcPrávo na informace
Oprav. prostředek / ústav. stíž.
IV. ÚS 329/2015

přidejte vlastní popisek

3 As 199/2014 - 29

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Krajský soud v Praze, Nám. Kinských 5, Praha 5 - Smíchov, o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích z 22. 9. 2014, č. j. 52 A 77/2014 - 29,

takto:

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce včasnou kasační stížností napadl v záhlaví uvedené usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích, jímž byla odmítnuta jeho žaloba ze dne 13. 2. 2014, kterou se domáhal ochrany proti nečinnosti žalovaného.

Nejvyšší správní soud stěžovatele vyzval usnesením z 29. 10. 2014, č. j. 3 As 199/ 2014 - 10, k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč a k předložení plné moci advokátovi, který ho bude zastupovat v řízení. Stěžovatel následně požádal pro nedostatek prostředků o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti a o osvobození od soudních poplatků.

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 24. 11. 2014, č. j. 3 As 199/2014 - 21, oba návrhy zamítl (výroky I. a II.) a vyzval stěžovatele k zaplacení soudního poplatku a k předložení plné moci udělené advokátovi do jednoho týdne od doručení usnesení. Současně ho poučil o tom, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví, pro nesplnění podmínky zastoupení pak případně kasační stížnost odmítne. Tato výzva byla žalobci doručena dne 1. 12. 2014.

Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel nezaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ani v dodatečně určené lhůtě a o následcích nesplnění výzvy soudu byl poučen, Nejvyšší správní soud po marném uplynutí lhůty řízení zastavil v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. Nejvyšší správní soud podotýká, že u stěžovatele je naplněn i důvod pro odmítnutí kasační stížnosti podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., neboť odstranitelný nedostatek řízení – absence povinného zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti - přes výzvu soudu nebyl odstraněn a pro tuto vadu nelze v řízení dále pokračovat.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. prosince 2014

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru