Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 As 193/2020 - 12Usnesení NSS ze dne 09.07.2020

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníGenerální inspekce bezpečnostních sborů
VěcPrávo na informace

přidejte vlastní popisek

3 As 193/2020 - 12

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Tomáše Rychlého a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce: Mgr. F. Š., proti žalovanému: ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů, se sídlem Skokanská 2311/3, Praha 6, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. 5. 2019, č. j. 17 A 3/2020 – 23,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Městský soud v Praze (dále jen „městský soud“) usnesením ze dne 12. 5. 2019, č. j. 17 A 3/2020 – 23, zastavil z důvodu nezaplaceného soudního poplatku řízení o žalobě, kterou se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 12. 2019, č. j. GI-3818-5/ČJ-2019-840113-IF. Posledně uvedeným rozhodnutím bylo zamítnuto odvolání žalobce a potvrzeno rozhodnutí Generální inspekce bezpečnostních sborů ze dne 22. 11. 2019, č. j. GI-3818-2/ČJ-2019-840113-IF, jímž byla odmítnuta žádost žalobce o poskytnutí informace.

[2] Dne 9. 6. 2019 byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena kasační stížnost žalobce (dále též „stěžovatel“) proti výše uvedenému usnesení městského soudu. Tato kasační stížnost byla podána k poštovní přepravě dne 8. 6. 2020 (viz kopie poštovní obálky s razítkem pošty na č. l. 2 soudního spisu).

[3] Nejvyšší správní soud nejprve posuzoval formální náležitosti kasační stížnosti. Podle § 106 odst. 2, věty první soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, proti němuž směřuje. Podle § 40 odst. 2, věty první s. ř. s. končí lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo roků uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty.

[4] Městský soud stěžovatele v napadeném usnesení řádně poučil o tom, že proti tomuto rozhodnutí je možno podat ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně. Z doručenky založené na č. l. 24 spisu městského soudu vyplývá, že napadené usnesení bylo stěžovateli doručeno ve čtvrtek dne 21. 5. 2020, kdy si jej převzal, což stvrdil svým podpisem. Posledním dnem lhůty pro podání kasační stížnosti tedy nastal ve čtvrtek dne 4. 6. 2020. Jak je uvedeno výše, dle otisku razítka poskytovatele poštovních služeb na obálce, v níž byla kasační stížnost Nejvyššímu správnímu soudu doručena (originál této obálky je založen ve spise v jiné věci stěžovatele vedené v řízení před Nejvyšším správním soudem pod sp. zn. 2 As 176/2020), je však patrné, že kasační stížnost byla podána k poštovní přepravě až v pondělí dne 8. 6. 2020, tedy čtyři dny po uplynutí zákonné lhůty (§ 106 odst. 2 s. ř. s.). Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti přitom nelze prominout.

[5] Pro úplnost lze dodat, že stěžovatel v kasační stížnosti požádal o osvobození od soudního poplatku a ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Jelikož je však kasační stížnost opožděná (viz předcházející odstavec tohoto usnesení), což brání jejímu věcnému přezkumu, Nejvyšší správní soud o těchto žádostech stěžovatele nerozhodoval.

[6] S poukazem na výše uvedené Nejvyšší správní soud podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s. kasační stížnost odmítl, protože byla podána opožděně.

[7] O náhradě nákladů řízení rozhodl soud v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. července 2020

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru