Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 As 183/2019 - 97Usnesení NSS ze dne 21.01.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníEgenskap s.r.o.
Krajina pro život, spolek
Krajský úřad Středočeského kraje
ANBEMO Invest s.r.o.
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

3 As 183/2019 - 97

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Tomáše Rychlého v právní věci žalobce: Krajina pro život, spolek, sídlem Růžová 388, Průhonice, zastoupen JUDr. Petrou Humlíčkovou, Ph.D., advokátkou se sídlem Štěpánská 640/45, Praha 1, proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje, sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, za účasti: 1) ANBEMO Invest s. r. o., sídlem Kupeckého 763/9, Praha 4, zastoupena JUDr. Václavem Krondlem, advokátem se sídlem Jiráskova 1343/2, Karlovy Vary, 2) Česká telekomunikační infrastruktura a. s., sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, 3) Domo Development a. s., sídlem Nádražní 762/32, Praha 5, zastoupena Mgr. Františkem Korbelem, Ph.D., advokátem se sídlem Na Florenci 2116/15, Praha 1, 4) Egenskap s. r. o., sídlem Podbabská 81/17, Praha 6, zastoupena Mgr. Václavem Hrabákem, advokátem se sídlem Dušní 906/8, Praha 1 a 5) Ředitelství silnic a dálnic ČR, sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, v řízení o kasačních stížnostech osob zúčastněných na řízení č. 1 a 4 proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 9. 5. 2019, č. j. 54 A 189/2018 - 365,

takto:

I. Řízení o kasačních stížnostech osob zúčastněných na řízení č. 1 a č. 4 se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Osobě zúčastněné na řízení č. 1 se vrací soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 4 000 Kč. Tato částka bude z účtu Nejvyššího správního soudu vyplacena k rukám jejího právního zástupce advokáta JUDr. Václava Krondla do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení.

IV. Osobě zúčastněné na řízení č. 4 se vrací soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 4 000 Kč. Tato částka bude z účtu Nejvyššího správního soudu vyplacena k rukám jejího právního zástupce advokáta Mgr. Václava Hrabáka do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 24. 5. 2019 kasační stížnost osoby zúčastněné na řízení č. 4 a dne 27. 5. 2019 kasační stížnost osoby zúčastněné na řízení č. 1 (dále jen „stěžovatelé“) proti rozsudku Krajského soudu v Praze specifikovanému v záhlaví.

[2] Samostatnými podáními doručenými Nejvyššímu správnímu soudu dne 18. 1. 2021 vzali oba stěžovatelé své kasační stížnosti zpět.

[3] Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), za použití § 120 téhož zákona, [n]avrhovatel může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl.“

[4] Podle § 47 písm. a) části věty před středníkem s. ř. s., za použití § 120 téhož zákona, [s]oud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět“.

[5] S ohledem na zpětvzetí návrhů – kasačních stížností Nejvyšší správní soud v souladu s výše citovanými ustanoveními soudního řádu správního řízení o kasačních stížnostech zastavil.

[6] O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud na základě § 60 odst. 3 věty první s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., dle nichž platí, že [ž]ádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.“

[7] Podle § 10 odst. 3 věty první zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), [s]oud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním.“

[8] Podle § 10 odst. 5 zákona o soudních poplatcích [v] řízení, v němž lze rozhodnout bez jednání, postupuje soud obdobně podle odstavců 3 a 4, dokud nebylo vydáno rozhodnutí o věci samé.“

[9] Protože každý ze stěžovatelů uhradil soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč, Nejvyšší správní soud rozhodl výroky III. a IV. tohoto usnesení o vrácení soudních poplatků snížených o částku 1 000 Kč oběma stěžovatelům. Tyto částky, každá ve výši 4 000 Kč, budou vyplaceny na účet advokátů příslušných stěžovatelů ve lhůtě do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení (§ 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 21. ledna 2021

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru