Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 As 18/2008 - 26Rozsudek NSS ze dne 14.05.2008

Způsob rozhodnutízamítnuto
Účastníci řízeníMěstská policie České Budějovice
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky

přidejte vlastní popisek

3 As 18/2008 - 26

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: P. Č., proti žalované: Městská policie České Budějovice, se sídlem Jar. Haška 2, České Budějovice, v řízení o návrhu na obnovu řízení ve věci pravomocného rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 22. 8. 2007, č. j. 10 Ca 79/2007 – 57, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 15. 2. 2008, č. j. 10 Ca 218/2007 – 12,

takto:

I. Kasační stížnost se zamítá.

II. Žalovanému se nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce podal včas kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen „krajský soud“) ze dne 15. 2. 2008 č. j. 10 Ca 218/2007 - 12, kterým bylo rozhodnuto, že žalobci se nepřiznává osvobození od soudních poplatků a žalobce byl vyzván, aby ve lhůtě tří dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za podaný návrh ve výši 1000 Kč.

Z odůvodnění napadeného usnesení krajského soudu vyplývá, že žalobce se podáním ze dne 15. 10. 2007 domáhá obnovy řízení ve věci pravomocného rozsudku krajského soudu ze dne 22. 8. 2007 č. j. 10 Ca 79/2007 - 57. Na výzvu krajského soudu k zaplacení soudního poplatku žalobce odkázal na čestné prohlášení založené v jiném soudním spise. Text tohoto čestného prohlášení žalobce zopakoval v kasační stížnosti a zní takto: „Podepsaný, trvalým pobytem B. 109, RČ X, čestně prohlašuje, že je v současné době dlouhodobým adresátem státního příspěvku na živobytí, nemá oprávnění k nakládání s žádným vlastnictvím, ani nemá oporu v rodinném zázemí a u úvěrových ústavů, aby splnil poplatkovou povinnost vůči soudu ČR.“ Žalobce odmítl krajskému soudu zaslat vyplněný a potvrzený formulář o jeho osobních, výdělkových a majetkových poměrech (dále jen „vzor 060“). Krajský soud ověřil, že žalobce předložil listinu, která je potvrzením o poskytnutí příspěvku na živobytí vydaným Městským úřadem Polička, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, které bylo vydáno pro zdravotnická zařízení podle předpisu o hrazení regulačních poplatků podle zákona č. 48/1997 Sb. Výše příspěvku v tomto potvrzení uvedena není.

Krajský soud dovodil, že žalobce nedoložil, že nemá dostatečné prostředky na úhradu soudního poplatku za jím podaný návrh na obnovu řízení. Podle § 36 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) může být účastník řízení osvobozen od soudního poplatku jen pokud doloží, že nemá dostatečné prostředky. Povinnost takovou skutečnost prokázat spočívá na tom, kdo se osvobození domáhá. Obecné údaje uvedené v čestném prohlášení takovým doložením nedostatku nejsou.

V kasační stížnosti žalobce uvedl, že soud není oprávněn vymáhat doložení nedostatku prostředků pro splnění poplatkové povinnosti, je-li on sám nečinný. Podle názoru žalobce krajský soud „nerespektuje Listinou zaručená práva, ani příslušný soudní řád a je viníkem průtahů v řízení a nevymahatelnosti práva.“

Žalobce odkázal na jeho shora uvedené čestné prohlášení, které považuje za zcela postačující, a navrhl, aby napadené usnesení krajského soudu bylo zrušeno.

Nejvyšší správní soud, vázán rozsahem a důvody kasační stížnosti (§ 109 odst. 2 a 3 s. ř. s.), posoudil kasační stížnost takto:

Podle § 36 odst. 3 věta první s. ř. s., účastník, který doloží, že nemá dostatečné prostředky, může být na vlastní žádost usnesením předsedy senátu osvobozen od soudních poplatků.

Čestné prohlášení, které žalobce předložil, není dostatečným důkazem. Proto mu také krajský soud zaslal vzor 060, jehož obsah, je-li tento tiskopis vyplněn a potvrzen, v naprosté většině případů slouží soudu jako důkaz k potřebný k rozhodnutí, zda lze žadateli přiznat osvobození od soudních poplatků, protože doložil (a v tom na něm leží důkazní břemeno), že nemá dostatečné prostředky.

Nejvyšší správní soud poznamenává, že žalobce nebyl povinen doložit krajskému soudu své majetkové a výdělkové poměry vzorem 060, byl však povinen, a to ve lhůtě, kterou krajský soud stanovil, prokázat své majetkové a výdělkové poměry v obdobném rozsahu jako řádně vyplněný a potvrzený vzor 060.

V projednávané věci žalobce přes výzvu krajského soudu nedoložil, že nemá dostatečné prostředky. Čestné prohlášení, jak jej žalobce předložil, není důkazním prostředkem, který by tuto skutečnost mohl prokázat.

Krajský soud proto v souladu se zákonem žalobci nepřiznal osvobození od soudních poplatků. Kasační stížnost není důvodná a Nejvyšší správní soud ji podle § 110 odst. 1 s.ř.s. zamítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 1 s. ř. s. Žalobce ve věci úspěch neměl a žalovanému žádné náklady nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. května 2008

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru