Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 As 16/2021 - 26Usnesení NSS ze dne 18.03.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Jihomoravského kraje
VěcPřestupky

přidejte vlastní popisek

3 As 16/2021 - 26

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Tomáše Rychlého v právní věci žalobce: M. M., zastoupen Mgr. Václavem Voříškem, advokátem se sídlem Praha, Pod kaštany 245/10, proti žalovanému: Krajský úřad Jihomoravského kraje, se sídlem Brno, Žerotínovo náměstí 449/3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 10. 2020, č. j. 34 A 25/2017 - 45,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč, který mu bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám jeho právního zástupce advokáta Mgr. Václava Voříška do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 29. 1. 2021 blanketní kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“). V ní stěžovatel toliko uvedl, že v záhlaví uvedený rozsudek napadá blanketní kasační stížností, kterou doplní na výzvu soudu ve lhůtě jím stanovené, a dále doplnil petit, v němž navrhl, aby Nejvyšší správní soud napadený rozsudek zrušil a věc vrátil Krajskému soudu v Brně k dalšímu řízení, a aby žalovanému uložil povinnost uhradit mu náklady řízení.

[2] Vzhledem ke skutečnosti, že uvedené podání stěžovatele nenaplňovalo veškeré náležitosti kasační stížnosti stanovené v § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), ve spojení s § 37 odst. 3 téhož zákona, usnesením ze dne 8. 2. 2021, č. j. 3 As 16/2021 – 17, vyzval Nejvyšší správní soud stěžovatele prostřednictvím jeho právního zástupce, aby ve lhůtě 1 měsíce od doručení tohoto usnesení kasační stížnost o tyto náležitosti doplnil. Konkrétně jej vyzval, aby „uvedl, v jakém rozsahu a z jakých důvodů podle § 103 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, napadá rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 30. 10. 2020, č. j. 34 A 25/2017 - 45, a aby tyto důvody skutkově a právně konkretizoval“ Současně stěžovatele poučil o tom, že nebudou-li vady kasační stížnosti ve stanovené lhůtě odstraněny, kasační stížnost bude odmítnuta.

[3] Usnesení bylo doručeno do datové schránky právního zástupce stěžovatele dne 12. 2. 2021, lhůta k odstranění vad kasační stížnosti proto začala plynout dne 13. 2. 2021 a marně uplynula v pátek 12. 3. 2020 (viz § 40 odst. 1 a 2 s. ř. s.). Stěžovatel nicméně usnesením vytýkané vady kasační stížnosti ve stanovené lhůtě neodstranil.

[4] Podle § 106 odst. 1 s. ř. s. „[k]romě obecných náležitostí podání musí kasační stížnost obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno. Ustanovení § 37 platí obdobně.

[5] Podle § 106 odst. 3 s. ř. s. „[n]emá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Jen v této lhůtě může stěžovatel rozšířit kasační stížnost na výroky dosud nenapadené a rozšířit její důvody. Tuto lhůtu může soud na včasnou žádost stěžovatele z vážných důvodů prodloužit, nejdéle však o další měsíc.

[6] Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. „[p]ředseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

[7] Stěžovatel byl řádně vyzván k odstranění vad kasační stížnosti doplněním jejích důvodů a vymezením rozsahu, v němž napadá rozsudek Krajského soudu v Brně, přičemž byl současně poučen o následcích, které nastoupí v případě, že tak neučiní. Navzdory této výzvě a náležitému poučení vady kasační stížnosti ve stanovené lhůtě neodstranil. Chybějící důvody kasační stížnosti přitom brání v pokračování v řízení, neboť v něm je Nejvyšší správní soud těmito důvody vázán (srov. § 109 odst. 4, část věty před středníkem s. ř. s.). Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle § 37 odst. 5 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., odmítl.

[8] O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud na základě § 60 odst. 3, věty první s. ř. s., ve spojení s § 120 téhož zákona, dle něhož přiměřeně platí, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

[9] Podle § 10 odst. 3, věty poslední zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích platí, že„[b]yl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek“. Podle § 10 odst. 5 téhož zákona „[v] řízení, v němž lze rozhodnout bez jednání, postupuje soud obdobně podle odstavců 3 a 4, dokud nebylo vydáno rozhodnutí o věci samé“. Jelikož stěžovatel zaplatil soudní poplatek ve výši 5 000 Kč (viz č. l. 15 soudního spisu), rozhodl Nejvyšší správní soud výrokem III. tohoto usnesení o jeho vrácení stěžovateli, a to k rukám jeho právního zástupce Mgr. Václava Voříška, ve smyslu § 10 odst. 3, věty poslední zákona o soudních poplatcích, za použití § 10 odst. 5 téhož zákona, ve lhůtě podle § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích, tedy do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 18. března 2021

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru