Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 As 12/2021 - 16Usnesení NSS ze dne 24.03.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníČeská advokátní komora
VěcZájmová a profesní samospráva

přidejte vlastní popisek

3 As 12/2021 - 16

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Tomáše Rychlého a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: P. Č., proti žalované: Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. 1. 2021, č. j. 5 A 55/2020 – 29,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci dne 26. 1. 2021 kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) směřující proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. 1. 2021, č. j. 5 A 55/2020 – 29, jímž bylo zastaveno řízení o žalobě stěžovatele proti rozhodnutí žalované ze dne 17. 4. 2020, č. j. 10.01-000174/20-003, ve věci žádosti žalobce o určení advokáta k poskytnutí právní služby podle § 18c zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii.

[2] Vzhledem k tomu, že stěžovatel současně s podáním kasační stížnosti nezaplatil soudní poplatek, vyzval jej Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 4. 2. 2021, č. j. 3 As 12/2021 – 5, mimo jiné ke splnění poplatkové povinnosti, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení; zároveň byl poučen o následcích spojených s nevyhověním této výzvě.

[3] Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti; dle § 7 citovaného zákona se stal soudní poplatek za kasační stížnost splatným okamžikem jejího podání.

[4] Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích dále platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.

[5] Jak již bylo uvedeno, povinnost zaplatit soudní poplatek vznikla stěžovateli společně s podáním kasační stížnosti; této povinnosti stěžovatel nedostál. Nejvyšší správní soud jej proto vyzval k úhradě soudního poplatku usnesením č. j. 3 As 12/2021 – 5. Toto usnesení bylo v souladu s § 42 odst. 1 soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) doručeno stěžovateli do datové schránky dne 21. 2. 2021 (č. l. 5 spisu Nejvyššího správního soudu). Posledním dnem patnáctidenní lhůty pro zaplacení soudního poplatku se tak stalo pondělí 8. 3. 2021 (§ 40 odst. 1 s. ř. s.). Stěžovatel však do tohoto dne (ani později) soudní poplatek nezaplatil. Nejvyšší správní soud připomíná, že v případě lhůty k zaplacení soudního poplatku stanovené usnesením č. j. 3 As 12/2021 – 5, se již jednalo o lhůtu dodatečnou – náhradní, neboť poplatek za kasační stížnost je splatný okamžikem jejího podání.

[6] Pro úplnost lze dodat, že stěžovatel adresoval dne 8. 3. 2021 kasačnímu soudu stručné podání, v němž uvedl, že „vyzvaný nechápe, proč má být zastoupen členem ČAK, a ještě platit v procesu, kde došlo k podvodu (o osvobození od poplatků žalobce nepožádal – někdo žádost o osvobození od jediného poplatku na KS padělal).“ Z citovaného podání stěžovatele tak lze dovodit jeho nesouhlas s usnesením č. j. 3 As 12/2021 – 5. To však na posouzení dané věci nic nemění. Rozhodující je, že stěžovatel i přes výzvu soudu soudní poplatek za kasační stížnost nezaplatil, ačkoli k tomu byl povinen, ani ve lhůtě pro jeho zaplacení nepožádal Nejvyšší správní soud o přiznání osvobození od soudních poplatků dle § 36 odst. 3 s. ř. s. (na tuto možnost byl nadto v označeném usnesení rovněž upozorněn).

[7] Podle § 47 písm. c) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Jelikož soudní poplatek nebyl ve stanovené lhůtě zaplacen, byly naplněny podmínky předvídané v § 9 odst. 1, větě druhé zákona o soudních poplatcích. Proto soudu nezbylo, než řízení o kasační stížnosti zastavit.

[8] O náhradě nákladů tohoto řízení bylo rozhodnuto ve smyslu § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 téhož zákona, tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. března 2021

Mgr. Radovan Havelec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru