Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 As 118/2017 - 27Usnesení NSS ze dne 07.06.2017

Způsob rozhodnutízastaveno
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

3 As 118/2017 - 27

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Jana Vyklického a Mgr. Radovana Havelce, v právní věci žalobce: T. R., proti žalovanému: předseda Okresního soudu Praha-západ, sídlem Praha, Karmelitská 19, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31. 3. 2017, č. j. 45 A 35/2017 – 3,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále „stěžovatel“) napadl kasační stížností usnesení ze dne 31. 3. 2017, č. j. 45 A 35/2017 – 3, jímž Krajský soud v Praze (dále „krajský soud“) odmítl pro opožděnost žalobu stěžovatele proti nezákonnému zásahu, který stěžovatel spatřoval v rozvrhu práce Okresního soudu Praha – západ na rok 2014. Současně s kasační stížností stěžovatel požádal o ustanovení právního zástupce a osvobození od soudních poplatků s tím, že „je zde nebezpečí z prodlení, ze kterého by mohla vzniknout stěžovateli újma a že stěžovatel nemůže z výše uvedených důvodů poplatek ve výši 5000 Kč zaplatit. Stěžovatel je v dlouhodobé pracovní neschopnosti, kde veškerá výše uvedená tvrzení již soudu doložil v podané kasační stížnosti“. Nebezpečí z prodlení stěžovatel jinak nekonkretizoval.

Nejvyšší správní soud stěžovatele vyzval přípisem ze dne 3. 5. 2017, č. j. 3 As 118/2017-11, k prokázání jeho majetkových poměrů a zároveň mu zaslal standardní formulář k uvedení jeho osobních výdělkových a majetkových poměrů (dále jen „potvrzení“). Stěžovatel na uvedenou výzvu nereagoval. Zdejší soud proto výrokem I. usnesení ze dne 16. 5. 2017, č. j. 3 As 118/2017 – 21, návrh na osvobození od soudních poplatků zamítl. V souladu s ustanovením § 35 odst. 8 věty první zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), pak výrokem II. téhož usnesení zamítl rovněž návrh stěžovatele na ustanovení právního zástupce. Nejvyšší správní soud současně výrokem III. usnesení vyzval stěžovatele k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve lhůtě jednoho týdne od doručení usnesení. Výrokem IV. stěžovateli uložil povinnost ve stejné lhůtě předložit zdejšímu soudu plnou moc udělenou zvolenému advokátovi se sídlem v České republice, který jej bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti ve smyslu § 105 odst. 2 s. ř. s. Nejvyšší správní soud neopomněl stěžovatele poučit, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví, respektive pro případ nesplnění podmínky podle § 105 odst. 2 s. ř. s. by kasační stížnost mohla být odmítnuta. Usnesení č. j. 3 As 118/2017 – 21 bylo stěžovateli doručeno dne 24. 5. 2017. Určená lhůta ke splnění uvedených povinností stěžovateli marně uplynula dne 31. 5. 2017.

Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích platí, že pokud je poplatník vyzván soudem k zaplacení soudního poplatku v dodatečné lhůtě, kterou mu soud určí, po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Stěžovatel ve lhůtě stanovené ke splnění poplatkové povinnosti shora uvedeným usnesením Nejvyššího správního soudu soudní poplatek nezaplatil. Nesplnil tedy zákonem stanovenou podmínku řízení o kasační stížnosti.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon (v daném případě § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích). Zákonem předvídané důvody nastaly, a proto Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti stěžovatele zastavil.

O náhradě nákladů tohoto řízení bylo rozhodnuto ve smyslu § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. června 2017

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru