Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 As 115/2013 - 16Usnesení NSS ze dne 16.01.2014

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníKrajský úřad Olomouckého kraje
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky

přidejte vlastní popisek

3 As 115/2013 - 16

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce: A. S., zastoupený Mgr. Lukášem Slaninou, advokátem, se sídlem Komenského 266/3, Hradec Králové, proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 6. 2012, č. j. KUOK 58104/2012, sp. zn. KÚOK/49098/2012/ODSH-SD/310, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 30. 10. 2013, č. j. 76 A 27/2012 – 21,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci (dále jen „krajský soud“) ze dne 30. 10. 2013, č. j. 76 A 27/2012 – 21 (dále jen „napadené usnesení“), jímž byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 6. 2012, č. j. KUOK 58104/2012, sp. zn. KÚOK/49098/2012/ODSH-SD/310 (dále jen „napadené rozhodnutí“). Napadeným rozhodnutím bylo zamítnuto odvolání a potvrzeno usnesení Městského úřadu Šumperk ze dne 4. 5. 2012, č. j. DOP 661/2010, sp. zn. 92946/2010 DOP/LUPR/66, kterým tento úřad nevyhověl žádosti žalobce o určení neplatnosti doručení rozhodnutí jmenovaného úřadu ze dne 7. 12. 2010, č. j. DOP 661/2010, sp. zn. 92946/2010 DOP/LUPR, jímž byl žalobce uznán vinným ze spáchání přestupku podle § 22 odst. 1 písm. f) bod 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Nejvyšší správní soud po obdržení kasační stížnosti zjistil, že stěžovatel při podání kasační stížnosti neuhradil soudní poplatek ve výši 5.000 Kč (položka č. 19 sazebníku soudních poplatků – přílohy zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 22. 11. 2013 č. j. 3 As 115/2013 – 5 vyzval stěžovatele k uhrazení soudního poplatku ve výši 5.000 Kč ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení tohoto usnesení. V poučení tohoto usnesení bylo uvedeno, že pokud nebude poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví ve smyslu ustanovení § 47 odst. 1 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) ve spojení s ustanovením § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích. Toto usnesení bylo stěžovateli prostřednictvím jeho zástupce doručeno do datové schránky dne 25. 11. 2013.

Nejvyšší správní soud zjistil, že ani do dnešního dne nebyl soudní poplatek za kasační stížnost stěžovatelkou uhrazen.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Toto ustanovení se užije na základě ustanovení § 120 s. ř. s. v řízení o kasační stížnosti obdobně.

Nejvyšší správní soud shledal, že v řízení o kasační stížnosti proti napadenému usnesení krajského soudu nemůže být dále pokračováno pro nezaplacení soudního poplatku ve stanovené lhůtě, a proto rozhodl o zastavení tohoto řízení, jak je ve výroku uvedeno.

Podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. platí, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta. Proto Nejvyšší správní soud nepřiznal náhradu nákladů řízení ani jednomu z jeho účastníků.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. ledna 2014

JUDr. Petr Průcha

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru