Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Aps 2/2008 - 94Rozsudek NSS ze dne 12.06.2008

Způsob rozhodnutízamítnuto
Účastníci řízeníPolicie ČR, Okresní ředitelství
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

3 Aps 2/2008 - 94

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Policie České republiky, okresní ředitelství, poštovní přihrádka 125, České Budějovice, o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem a návrhu na předběžné opatření, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4. 4. 2008 č.j. 10 Ca 129/2007 - 83,

takto:

I. Kasační stížnost s e zamítá.

II. Žalovaný nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce podal včas kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen „krajský soud“) ze dne 4. 4. 2008 č.j. 10 Ca 129/2007 - 83, kterým bylo rozhodnuto, že žalobci se nepřiznává osvobození od soudních poplatků z kasační stížnosti.

Z odůvodnění napadeného usnesení vyplývá, že žalobce požádal o osvobození od soudních poplatků v řízení o kasační stížnosti. Krajský soud mu proto zaslal formulář potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce (dále jen „vzor 060“) a sdělil mu, že tvrzení, že je poživatelem určité dávky v nespecifikované výši, založené v rejstříku Spr krajského soudu, pro rozhodnutí o osvobození od soudních poplatků nepostačuje. Žalobce uvedený vzor 060 krajskému soudu v jím stanovené lhůtě, ale ani později nepředložil. Krajský soud podle § 36 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) dovodil, že žalobce nedoložil, že nemá dostatečné prostředky. Podání čestného prohlášení účastníka řízení není doložením nedostatku prostředků. Formulář, který je v souvislosti s uplatněním žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků zasílán každému žalobci, žalobce nevyplnil a ani jiným způsobem nedoložil, jakých dávek je příjemcem a v jaké výši. Založil-li žalobce do rejstříku Spr krajského soudu potvrzení o poskytnutí příspěvku na živobytí ze dne 7. 1. 2008, poukázal krajský soud na skutečnost, že z tohoto potvrzení není výše poskytované dávky zřejmá a nadto toto potvrzení bylo vydáno pro zdravotnická zařízení s odkazem na zákon č. 48/1997 Sb. Toto potvrzení pro účely zdravotního pojištění má omezenou platnost jednoho měsíce. Nepostačuje-li potvrzení o poskytnutí dávky ze dne 7. 1. 2008 pro účely veřejného zdravotního pojištění, nemůže postačovat ani krajskému soudu při rozhodování o žádosti o osvobození od soudních poplatků. O tom byl žalobce informován dopisem krajského soudu.

Žalobce tedy nedoložil, jak požaduje ust. § 36 odst. 3 s. ř. s., že nemá dostatečné prostředky; nejsou tak splněny podmínky pro jeho osvobození od soudních poplatků.

V kasační stížnosti žalobce namítá, že krajský soud mu vnucoval, aby k prokázání svých osobních a majetkových poměrů použil shora citovaný formulář, tedy „krajský soud diktuje způsob doložení nedostatku prostředků“.

Žalobce tvrdí, že doložil v nezbytném rozsahu své majetkové, sociální a příjmové poměry a soud musí být schopen na tomto základě o osvobození od soudních poplatků rozhodnout, aniž by k takovému rozhodnutí musel mít k dispozici vzor 060.

Žalobce navrhl, aby napadené usnesení krajského soudu bylo zrušeno.

Nejvyšší správní soud posoudil kasační stížnost takto:

Podle § 36 odst. 3 s. ř. s. účastník, který doloží, že nemá dostatečné prostředky, může být na vlastní žádost usnesením předseda senátu osvobozen od soudních poplatků. Zákon tedy jednoznačně ukládá takovému účastníku, aby o osvobození od soudních poplatků požádal a aby on doložil (prokázal), že nemá dostatečné prostředky k tomu, aby příslušný soudní poplatek uhradil. Je-li účastník osvobozen od soudního poplatku, nese v této části náklady na výkon soudnictví stát.

Požádá-li účastník o osvobození od soudního poplatku, postupuje se v soudní praxi tak, že je mu soudem zaslán vzor 060 s tím, aby byl ve stanovené lhůtě vyplněn a přiložena případně potřebná potvrzení, a soudu vrácen, aby bylo možno na jeho podkladě rozhodnout o žádosti o osvobození od soudních poplatků. Nutno dodat, že vyplnění a odeslání vzoru 060 není jediným možným způsobem, jak účastník může prokázat, že nemá dostatečné prostředky. Účastník může nedostatek prostředků v soudem stanovené lhůtě prokázat i jinak, ale vždy tak, aby to poskytovalo úplný obraz o majetkových poměrech účastníka.

V projednávané věci žalobce k žádosti soudu nedoložil, že nemá dostatečné prostředky k zaplacení soudního poplatku. Krajský soud proto postupoval v souladu se zákonem, jestliže žalobce neosvobodil od soudního poplatku z kasační stížnosti.

Kasační stížnost tedy není důvodná a Nejvyšší správní soud ji podle § 110 odst. 1 s. ř. s. zamítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 s. ř. s. Žalobce ve věci neměl úspěch a žalovanému nevznikly náklady převyšující jeho běžnou úřední činnost.

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. června 2008

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru