Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ans 9/2013 - 26Usnesení NSS ze dne 26.02.2014

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníExekutorský úřad Klatovy
VěcOstatní
Oprav. prostředek / ústav. stíž.
III. ÚS 1231/2014

přidejte vlastní popisek

3 Ans 9/2013 - 26

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Exekutorský úřad v Klatovech, se sídlem Klatovy III, Za Beránkem 836, v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni z 31. 10. 2013, č. j. 30A 77/2013 - 8,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále též jen „stěžovatel“) 10. 12. 2013 podal kasační stížnost, kterou se domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Plzni z 31. 10. 2013, č. j. 30 A 77/2013 - 8, kterým krajský soud odmítl žalobu navrhovatele (výrok I.) a rozhodl o nákladech řízení (výrok II).

Nejvyšší správní soud usnesením z 13. 12. 2013, č. j. 3 Ans 9/2013 – 3, stěžovatele vyzval k doložení povinného zastoupené advokátem pro řízení o kasační stížnosti (srov. § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, dále též jen „s. ř. s.“) a k zaplacení soudního poplatku za podanou kasační stížnost (srov. §4 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích).

Nejvyšší správní soud následně usnesením z 21. 1. 2014, č. j. 3 Ans 9/2013 - 18, zamítl stěžovatelovu žádost o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti a současně znovu vyzval stěžovatele k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost a k doložení povinného zastoupení advokátem pro řízení o kasační stížnosti ve lhůtě jednoho týdne od doručení usnesení.

Stěžovatel výzvu ve stanovené lhůtě nesplnil, v podání z 10. 2. 2014 k Nejvyššímu správnímu soudu mj. uvedl, že „neuhradí ani jedinou českou korunu za přezkum nesoudného usnesení KS v Plzni – stejně tak, že nebude žádat o určení advokáta marně“.

Předtím než se může meritorně zabývat kasační stížností, Nejvyšší správní soud vždy zkoumá procesní podmínky řízení. K zaplacení soudního poplatku za podanou kasační stížnost i k odstranění absence povinného zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud stěžovatele opakovaně vyzval a ke splnění stanovil i dodatečnou lhůtu.

Vzhledem k tomu, že soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti nebyl zaplacen ani po marném uplynutí dodatečně stanovené lhůty, Nejvyšší správní soud řízení zastavil [srov. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.]; o tomto následku byl stěžovatel ostatně vyrozuměn již v usnesení z 13. 12. 2013, č. j. 3 Ans 9/2013 – 3, stejně tak jako v usnesení z 21. 1. 2014, č. j. 3 Ans 9/2013 - 18.

Nejvyšší správní soud dodává, že u stěžovatele byl naplněn i důvod pro odmítnutí kasační stížnosti podle § 46 písm. a) s. ř. s., neboť odstranitelný nedostatek podmínek řízení spočívající v absenci povinného zastoupení advokátem pro řízení o kasační stížnosti nebyl ani přes výzvu soudu odstraněn, a nebylo lze proto v řízení pokračovat.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle §60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný (§53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 26. února 2014

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru