Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ans 9/2008 - 142Usnesení NSS ze dne 23.07.2008

Způsob rozhodnutípřiznání odkl. účinku
VěcSlužební poměr

přidejte vlastní popisek

3 Ans 9/2008 - 142

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobkyně: J. S., zastoupená JUDr. Janem Vydrou, advokátem se sídlem Hošťálkova 1b, Praha 6, proti žalované: Ředitelka Celního ředitelství Plzeň, se sídlem ul. Antonína Uxy 11, Plzeň, o vydání rozhodnutí ve věcech služebního poměru, o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 4. 2008, č. j. 57 Ca 14/2007 - 99, o návrhu žalované na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti,

takto:

Kasační stížnosti s e přiznává odkladný účinek.

Odůvodnění:

Včasnou kasační stížností podanou u Krajského soudu v Plzni se žalovaná jako stěžovatelka domáhá zrušení shora označeného rozsudku tamního soudu, jímž jí byla uložena povinnost vydat do 60 dnů od právní moci rozsudku rozhodnutí o podání žalobkyně ve věcech služebního poměru datovaném dne 13. 3. 2006 a došlém Celnímu ředitelství Plzeň dne 14. 3. 2006; současně soud žalované uložil povinnost uhradit žalobkyni náklady řízení ve výši 11 833 Kč. Stěžovatelka v kasační stížnosti požádala o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti, přičemž nenahraditelnou újmu spatřuje v tom, že vydání rozhodnutí o podání žalobkyně tak, jak uložil Krajský soud v Plzni, by bylo ve zřejmém protikladu k důvodům, pro které je podávána samotná kasační stížnost. Pro celní správu by jeho následky znamenaly nenahraditelnou újmu spočívající ve vydání rozhodnutí ve věci, v níž rozhodováno být nemělo. Žalobkyně ve vyjádření ke kasační stížnosti k tomuto návrhu uvedla, že žalovaná neuvádí žádné konkrétní důvody pro přiznání odkladného účinku, přičemž samotnou existenci právního názoru stěžovatelky ve věci samé nelze považovat za zákonný důvod pro přiznání odkladného účinku. Podle žalobkyně tedy nejsou splněny podmínky pro přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Kasační stížnost podle § 107 s. ř. s. nemá odkladný účinek. Nejvyšší správní soud jej však může na návrh stěžovatele přiznat; přitom užije přiměřeně ustanovení § 73 odst. 2 až 4 s. ř. s. Podle § 73 odst. 2 s. ř. s. lze přiznat odkladný účinek, jestliže by výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí znamenaly pro žalobce nenahraditelnou újmu a přiznání odkladného účinku se nedotkne nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a není v rozporu s veřejným zájmem.

Důvod pro přiznání odkladného účinku kasační stížnosti spatřuje Nejvyšší správní soud v souzené věci v tom, že pokud by nyní stěžovatelka rozhodla o podání žalobkyně, pozbylo by význam, aby Nejvyšší správní soud rozhodoval o podané kasační stížnosti. Za situace, kdy stěžovatelka s právním názorem obsaženým v rozsudku krajského soudu nesouhlasí a kasační stížností se domáhá jeho zrušení, shledal Nejvyšší správní soud s ohledem na princip právní jistoty a princip předvídatelnosti práva za vhodné, aby byl kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Plzni přiznán odkladný účinek do doby, než Nejvyšší správní soud o této kasační stížnosti rozhodne. Hrozící nenahraditelnou újmu spatřuje Nejvyšší správní soud v možnosti, že by žalovaná v souladu s názorem krajského soudu mohla vydat rozhodnutí, ohledně něhož by Nejvyšší správní soud posléze dospěl k závěru, že nemělo být vydáno.

Z těchto důvodů Nejvyšší správní soud vyhověl návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. července 2008

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru