Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ans 9/2005Rozsudek NSS ze dne 13.12.2006Řízení před soudem: nedostatek podmínek Řízení Územní samospráva: vystupování obce v soukromoprávních vztazích

Způsob rozhodnutízamítnuto
Účastníci řízeníEURODOM, s. r. o.
Hlavní město Praha
VěcÚzemní samospráva
Publikováno1075/2007 Sb. NSS

přidejte vlastní popisek

3 Ans 9/2005 - 114

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce E. s. r. o., právně zastoupený advokátem JUDr. Petrem Raschelem, se sídlem Praha 3, Čajkovského 4, proti žalovanému Hlavnímu městu Praha, se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. 9 Ca 278/2004 - 81, ze dne 29. 4. 2005,

takto:

I. Kasační stížnost se zamítá.

II. Žalovanému se nepřiznává náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) se včas podanou kasační stížností domáhá zrušení shora označeného usnesení Městského soudu v Praze, jímž byla odmítnuta jeho žaloba na ochranu proti nečinnosti Hlavního města Prahy. Stěžovatel požádal žalovaného o odprodej části pozemku č. kat. 2501/1 v kat. území Z. Usnesením zastupitelstva žalovaného ze dne 29. 4. 2004 však byl předmětný pozemek jako související s pozemkem č. kat. 2500 schválen k prodeji jiným zájemcům.

Městský soud v Praze dospěl k závěru, že žalobnímu návrhu stěžovatele nelze vyhovět. Domáhá se totiž kladného rozhodnutí žalovaného, jímž by tento prodal předmětný pozemek stěžovateli, a to odkazem na „řízení“, které nemá oporu v zákoně. Vlastníkem pozemku je Hlavní město Praha jako obec. Tato disponuje se svým majetkem zcela samostatně a o své vůli v soukromoprávních vztazích, v nichž má rovné postavení jako jiné subjekty, které mohou být potencionálními prodejci či nabyvateli vlastnického práva k pozemku. V tomto svém postavení se obec řídí ustanoveními občanského zákoníku a je-li

č. j. 3 Ans 9/2005 - 115

touto obcí Hlavní město Praha, pak je při dispozici se svým majetkem nadto vázána zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Podle ust. § 34 odst. 1 tohoto zákona nakládá Hlavní město Praha s vlastním majetkem a hospodaří s ním za podmínek stanovených tímto nebo zvláštním předpisem podle vlastního rozpočtu.

Není proto možné, aby soud nařídil prodej pozemku z majetku obce určitému zájemci, byť by mu pro odkup svědčil jakýkoli důvod. Stěžovatel nemá právní nárok na odkoupení pozemku z vlastnictví obce, neboť v těchto vztazích záleží jedině na vůli obce, resp. na vyjádření jí volených orgánů, zda na návrh kupní smlouvy přistoupí. O žádosti stěžovatele se nevede správní řízení podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), neboť nejde o rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech občanů a organizací v oblasti státní správy, tj. ve vztazích veřejnoprávních. Předmětný pozemek není státním majetkem a žalovaný při dispozici s tímto majetkem nevystupuje jako orgán státní moci, nýbrž jako občanskoprávní subjekt – obec, která rozhoduje o svém majetku v rámci výkonu své samostatné působnosti. Činí tak svým voleným orgánem, jímž je zastupitelstvo Hlavního města Prahy.

Městský soud v Praze proto uzavřel, že stěžovatel se svou žalobou na ochranu proti nečinnosti domáhá ochrany neexistujícího veřejného subjektivního práva proti žalovanému, který není v daném případě správním orgánem, jenž by byl povinen podle procesního předpisu platného pro řízení u správního orgánu vydat rozhodnutí nebo osvědčení [§ 79 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“)]. K projednání žaloby tak chybí základní podmínky řízení, tj. aktivní legitimace stěžovatele (§ 79 odst. 1 s. ř. s.), pasivní legitimace žalovaného (§ 79 odst. 2 s. ř. s.) a předmět ochrany ve správním soudnictví (§ 2 s. ř. s. – existence veřejného subjektivního práva).

Z uvedených důvodů Městský soud v Praze žalobu podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. odmítl. Současně zamítl i návrh stěžovatele na vydání předběžného opatření podle ust. § 38 s. ř. s.

Kasační stížností napadl stěžovatel usnesení Městského soudu v Praze, neboť má za to, že předmětné rozhodnutí orgánu místní samosprávy je rozhodnutím vydaným ve správním řízení. Navrhuje proto, aby Nejvyšší správní soud usnesení Městského soudu v Praze zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Nejvyšší správní soud přezkoumal usnesení Městského soudu v Praze v rozsahu uplatněných stížních bodů, avšak dospěl k závěru, že kasační stížnost není důvodná.

Z obsahu kasační stížnosti je zřejmé, že stěžovatel napadá usnesení Městského soudu v Praze z důvodu podle ust. § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s., tj. pro nezákonnost rozhodnutí soudu o odmítnutí návrhu. Je přesvědčen, že rozhodnutí orgánu místní samosprávy o prodeji pozemku do vlastnictví jiného subjektu je rozhodnutím vydaným ve správním řízení. Toto své přesvědčení ovšem nijak blíže neodůvodňuje ani nerozvádí.

Jak vyplývá z výše uvedeného, s touto otázkou se již zcela dostatečně a vyčerpávajícím způsobem vypořádal Městský soud v Praze v napadeném usnesení. S jeho rozhodnutím se Nejvyšší správní soud plně ztotožňuje a v podrobnostech odkazuje na jeho odůvodnění. Usnesení Městského soudu v Praze, jímž tento žalobu stěžovatele odmítl pro nedostatek podmínek řízení, je tedy zcela správné a netrpí tudíž vadou podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle § 110 odst. 1 s. ř. s. jako nedůvodnou zamítl.

č. j. 3 Ans 9/2005 - 116

Stěžovatel neměl ve věci úspěch, nemá tedy právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti ze zákona (§ 60 odst. 1 ve spojení s § 120 s. ř. s.). Žalovaný správní orgán měl ve věci úspěch, nevznikly mu však náklady řízení o kasační stížnosti přesahující rámec jeho běžné úřední činnosti. Soud mu proto náhradu nákladů řízení nepřiznal (§ 60 odst. 1 ve spojení s § 120 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. prosince 2006

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru