Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ans 6/2008 - 52Usnesení NSS ze dne 14.05.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMěsto Plzeň
VěcSociální ochrana - Sociální pomoc

přidejte vlastní popisek

3 Ans 6/2008 - 52

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: Ing. V. M., proti žalovanému: Město Plzeň, se sídlem nám. Republiky 1, Plzeň, o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 23. 1. 2008, č. j. 17 Ca 52/2007 – 22,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce brojí včasně podanou kasační stížností proti v záhlaví uvedenému usnesení Krajského soudu v Plzni, jímž byla odmítnuta jeho žaloba na poskytnutí ochrany proti nečinnosti žalovaného správního orgánu. Krajský soud postupoval podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), neboť žalobce ve stanovené lhůtě vady žaloby neodstranil, ačkoliv byl k tomu krajským soudem v souladu ust. § 37 odst. 5 s. ř. s. vyzván a současně poučen o odmítnutí návrhu soudem v případě neodstranění jeho vad. Žalobce tak neposkytl krajskému soudu potřebnou součinnost a žalobu v podané podobě nebylo možno projednat, neboť postrádala zákonem stanovené náležitosti dle ust. § 37 odst. 3 s. ř. s., § 79 odst. 1 s. ř. s. a § 80 odst. 3 s. ř. s.

Proti citovanému usnesení Krajského soudu v Plzni podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížnost. Jelikož stěžovatel nebyl pro řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, krajský soud jej usnesením ze dne 28. 2. 2008 vyzval, aby si advokáta zvolil a ve lhůtě do dvou týdnů ode dne doručení tohoto usnesení předložil krajskému soudu plnou moc udělenou tomuto advokátovi pro zastupování v řízení o podané kasační stížnosti, nebo aby podal žádost o ustanovení zástupce soudem a současně předložil vyplněné potvrzení o příjmech, majetkových a osobních poměrech. Stěžovatel byl krajským soudem zároveň poučen o tom, že nebude-li ve stanovené lhůtě nedostatek zastoupení advokátem odstraněn, bude kasační stížnost odmítnuta. Z doručenky založené v soudním spise vyplývá, že zásilku s výše uvedenou výzvou krajského soudu stěžovatel osobně převzal dne 19. 3. 2008, přičemž dne 25. 3. 2008 se osobně dostavil ke krajskému soudu, kde předložil nevyplněné prohlášení o příjmech a majetkových a osobních poměrech a sdělení bez jakéhokoliv významu k dané věci. Ve stanovené lhůtě tak plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti stěžovatel nedoložil ani nezaslal vyplněné potvrzení o svých osobních, majetkových a výdělkových poměrech.

V rámci soudního přezkumu kasační stížnosti se Nejvyšší správní soud dle zákonem stanoveného procesního postupu nejdříve zabývá splněním zákonných procesních předpokladů jako je včasné podání kasační stížnosti, řádné zastoupení stěžovatele apod. Až v případě naplnění procesních podmínek řízení a absence veškerých důvodů nepřípustnosti je oprávněn dále zkoumat důvodnost kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud konstatuje, že v projednávané věci byla kasační stížnost podána osobou oprávněnou (§ 102 s. ř. s.) a byla podána včas (§ 106 odst. 2 s. ř. s.). Stěžovatel však nebyl zastoupen advokátem, i když v řízení o kasační stížnosti je toto zastoupení povinné.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel přes výzvu k doložení zastoupení advokátem a navzdory poučení o možných následcích, plnou moc udělenou advokátovi soudu nepředložil; sám přitom neprokázal vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie. Povinné zastoupení advokátem – případně vlastní vysokoškolské právnické vzdělání stěžovatele – je přitom podmínkou řízení o kasační stížnosti, bez jejíhož splnění nelze v řízení pokračovat. Nedoložení plné moci k zastupování stěžovatele v řízení o kasační stížnosti je svojí povahou odstranitelným nedostatkem podmínek řízení, v posuzované věci se však tento nedostatek ani na výzvu soudu odstranit nepodařilo. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl pro nesplnění uvedené podmínky řízení podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. užitého přiměřeně podle ust. § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. května 2008

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru