Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Afs 22/2021 - 78Usnesení NSS ze dne 08.04.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníFinanční úřad pro hlavní město Prahu
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

3 Afs 22/2021 - 78

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Tomáše Rychlého v právní věci žalobců a) Bc. L. R., a b) T. R., proti žalovanému Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu, se sídlem Praha 1, Štěpánská 619/28, v řízení o kasačních stížnostech žalobců proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 1. 2021, č. j. 17 Af 9/2020-130,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalobci (dále jen „stěžovatelé“) se obsahově shodnými kasačními stížnosti domáhají zrušení shora označeného usnesení, jímž Městský soud v Praze odmítl jejich návrhy na obnovu řízení vedeného u tohoto soudu pod sp. zn. 17 Af 9/2020. Stěžovatelé kasační stížnosti spojili se žádostmi o osvobození od soudního poplatku a o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

[2] Nejvyšší správní soud uvedené žádosti obou stěžovatelů zamítl usnesením ze dne 26. 2. 2021, č. j. 3 Afs 22/2021-21, neboť dospěl k závěru, že kasační stížnosti stěžovatelů jsou zjevně neúspěšnými návrhy; současně každého ze stěžovatelů vyzval ke splnění poplatkové povinnosti ve lhůtě 15 dnů od doručení uvedeného usnesení a ke splnění podmínky podle § 105 odst. 2 soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) v téže lhůtě.

[3] Toto usnesení bylo stěžovatelům doručeno do datových schránek dne 2. 3. 2021. Lhůta pro splnění poplatkové povinnosti jim tedy začala plynout dne 3. 3. 2021 a posledním dnem k jejímu splnění byla středa 17. 3. 2021. Soudní poplatek v této lhůtě (ani později) nezaplatili.

[4] Dne 16. 3. 2021 byly Nejvyššímu správnímu soudu doručeny opakované žádosti stěžovatelů o osvobození od soudního poplatku a ustanovení zástupce, zahrnující též žádosti o prodloužení lhůty „k náležitému právnímu postupu v řízení o kasační stížnosti“ a o přerušení řízení podle § 109 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu, za současného přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

[5] Nejvyšší správní soud o těchto žádostech nerozhodoval. Původní žádosti stěžovatelů o osvobození od soudního poplatku a ustanovení zástupce byly totiž zamítnuty z důvodu zjevné bezúspěšnosti jejich kasačních stížností. Tvrzení stěžovatelů, že doložili svou nemajetnost tak nemá na posouzení podmínek pro osvobození od soudních poplatků, a v návaznosti na to i podmínek pro ustanovení zástupce, v této věci žádný vliv. Nejvyšší správní soud nerozhodoval ani o návrzích stěžovatelů na přerušení řízení, opřených o tvrzení, že zákon, jehož má být ve věci použito, nebo jeho ustanovení, je v rozporu s ústavním pořádkem. Stěžovatelé neupřesnili, jaký zákon, respektive ustanovení zákona považují za rozporné s ústavním pořádkem, lze nicméně dovodit, že nesouhlasí s požadavkem povinného zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti podle § 105 odst. 2 s. ř. s. K souladu této právní úpravy s ústavním pořádkem stěžovatele postačí odkázat na usnesení Ústavního soudu ze dne 14. 9. 200, sp. zn. Pl. ÚS 43/2000, ve spojení s jeho usnesením ze dne 15. 10. 2009, sp. zn. III. 473/09 (rozhodnutí Ústavního soudu jsou dostupná na webu nalus.usoud.cz). Vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní soud o kasačních stížnostech stěžovatelů rozhodl bezprostředně po marném uplynutí lhůt k zaplacení soudního poplatku, jsou konečně bezpředmětné i návrhy stěžovatelů na přiznání odkladných účinků kasačním stížnostem.

[6] Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.

[7] Jelikož stěžovatelé ve stanovené lhůtě soudní poplatek za kasační stížnost nezaplatili, Nejvyšší správní soud podle § 9 odst. 1 věty druhé zákona o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. řízení zastavil.

[8] Pro úplnost lze dodat, že ačkoliv stěžovatelé neodstranili ve stanovené lhůtě ani další vadu kasačních stížností, spočívající v nedostatku právního zastoupení ve smyslu § 105 odst. 2 s. ř. s., přestože k tomu byli usnesením tohoto soudu ze dne 26. 2. 2021 vyzváni, Nejvyšší správní soud nepostupoval podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (tj. odmítnutí žaloby pro neodstranění nedostatku podmínky řízení), nýbrž podle § 47 písm. c) s. ř. s., neboť postup spočívající v zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku má přednost před jinými procesními postupy.

[9] O náhradě nákladů řízení o kasačních stížnostech rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona. Řízení bylo zastaveno, a proto žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. dubna 2021

Mgr. Radovan Havelec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru