Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Afs 179/2020 - 21Usnesení NSS ze dne 09.07.2020

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníLENTO INTEX, s.r.o.
Odvolací finanční ředitelství
VěcDaně - daň z příjmů

přidejte vlastní popisek

3 Afs 179/2020 - 21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Tomáše Rychlého v právní věci žalobkyně LENTO INTEX, s. r. o., se sídlem Josefův Důl, Dolní Maxov 635, zastoupené JUDr. Vladimírem Kašparem, advokátem se sídlem Liberec, Na Poříčí 116/5, proti žalovanému Odvolacímu finančnímu ředitelství, se sídlem Brno, Masarykova 427/31, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 13. 5. 2020, č. j. 59 Af 34/2018-73,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) brojila kasační stížností proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 13. 5. 2020, č. j. 59 Af 34/2018-73, jímž krajský soud zamítl její žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 8. 2018, č. j. 37493/18/5200-11433-712032.

[2] S podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“)]. Dle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je kasační stížnost zpoplatněna částkou 5 000 Kč.

[3] Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.

[4] Vzhledem k tomu, že stěžovatelka soudní poplatek současně s podáním kasační stížnosti nezaplatila, Nejvyšší správní soud ji usnesením ze dne 3. 6. 2020, č. j. 3 Afs 179/2020-12, vyzval, aby soudní poplatek ve výši 5 000 Kč zaplatila ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení. Nejvyšší správní soud dále tímto usnesením stěžovatelku vyzval, aby ve lhůtě 1 měsíce od jeho doručení doplnila kasační stížnost o důvody, pro které výše označený rozsudek krajského soudu napadá. Současně s tím byla stěžovatelka poučena o procesních následcích, nebude-li uvedeným výzvám vyhověno.

[5] Usnesení č. j. 3 Afs 179/2020-12, bylo doručeno do datové schránky právního zástupce stěžovatelky dne 8. 6. 2020 (č. l. 12 spisu tohoto soudu). Posledním dnem patnáctidenní lhůty pro zaplacení soudního poplatku se tak stalo úterý 23. 6. 2020 (§ 40 odst. 1 soudního řádu správního, dále jen „s. ř. s.“). Stěžovatelka však do tohoto dne (ani později) soudní poplatek nezaplatila. Nejvyšší správní soud připomíná, že v případě lhůty k zaplacení soudního poplatku stanovené usnesením č. j. 3 Afs 179/2020-12, se již jednalo o lhůtu dodatečnou – náhradní, neboť poplatek za kasační stížnost je splatný okamžikem jejího podání.

[6] Podle § 47 písm. c) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Jelikož soudní poplatek nebyl ve stanovené lhůtě zaplacen, byly naplněny podmínky předvídané v § 9 odst. 1 větě druhé zákona o soudních poplatcích. Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než řízení o kasační stížnosti zastavit.

[7] Pro úplnost lze dodat, že ačkoliv stěžovatelka neodstranila ani další vadu své kasační stížnosti, a to neuvedení důvodů jejího podání, přestože k tomu byla výrokem II. usnesení č. j. 3 Afs 179/2020-12, vyzvána, Nejvyšší správní soud nepostupoval podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (tj. odmítnutí žaloby pro neodstranění nedostatku podmínky řízení), ale v režimu § 47 písm. c) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), neboť postup spočívající v zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku má přednost před jinými procesními postupy (zde odmítnutí návrhu).

[8] O náhradě nákladů tohoto řízení bylo rozhodnuto ve smyslu § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. července 2020

Mgr. Radovan Havelec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru