Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Afs 117/2021 - 28Usnesení NSS ze dne 08.06.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníOdvolací finanční ředitelství
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

3 Afs 117/2021 - 28

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a Mgr. Tomáše Kocourka v právní věci žalobce J. F., zastoupeného JUDr. Mgr. Jiřím Drobečkem, advokátem se sídlem Hodonín, Štefánikova 4083/14, proti žalovanému Odvolacímu finančnímu ředitelství, se sídlem Brno, Masarykova 427/31, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 15. 4. 2021, č. j. 62 Af 46/2019-52,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) se kasační stížností domáhá zrušení shora označeného rozsudku krajského soudu, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 3. 2019, č. j. 12580/19/5300-22442-605186.

[2] V souladu s § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti. Podle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je kasační stížnost zpoplatněna částkou 5.000 Kč.

[3] Podle § 47 písm. c) soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.

[4] Jelikož stěžovatel soudní poplatek nezaplatil spolu s podáním kasační stížnosti, Nejvyšší správní soud jej usnesením ze dne 30. 4. 2021, č. j. 3 Afs 117/2021-13, vyzval k jeho zaplacení ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení. Současně stěžovatele poučil, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení o kasační stížnosti zastaví.

[5] Usnesení s výzvou k zaplacení soudního poplatku bylo doručeno do datové schránky zástupce stěžovatele dne 6. 5. 2021. Patnáctidenní lhůta k zaplacení soudního poplatku tak počala plynout dne 7. 5. 2021 a jejím posledním dnem byl pátek 21. 5. 2021 (§ 40 odst. 1 s. ř. s.). Stěžovatel však v této lhůtě, ani později, soudní poplatek nezaplatil.

[6] Vzhledem k tomu, že soudní poplatek nebyl ve stanovené lhůtě zaplacen, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti stěžovatele podle § 9 odst. 1 věty druhé zákona o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

[7] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona. Řízení bylo zastaveno, žádný z účastníků proto nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. června 2021

Mgr. Radovan Havelec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru