Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 99/2005Usnesení NSS ze dne 29.11.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - starobní důchod

přidejte vlastní popisek

3 Ads 99/2005 - 15

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce J. Š., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, ze dne 13. 9. 2005, č. j. 63 Cad 31/2005–5,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadl žalobce v záhlaví uvedené usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, jímž byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 11. 7. 2005. Krajský soud dospěl k závěru, že podaná žaloba je podle ust. § 68 písm. d) s. ř. s. nepřípustná, neboť směřuje pouze proti důvodům rozhodnutí. V podané kasační stížnosti žalobce nesouhlasí s výše uvedeným názorem krajského soudu a dovozuje, že i oznámení o doplatku důchodu za určité období je rozhodnutím o nároku na dávku důchodového pojištění.

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, ze dne 6. 10. 2005 byl žalobce vyzván, aby ve lhůtě 1 měsíce od doručení tohoto usnesení doložil do spisu plnou moc udělenou advokátu, který ho bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti. Dalším usnesením z téhož dne byl pak rovněž vyzván, aby doplnil kasační stížnost o důvody podle ust. § 103 odst. 1 s. ř. s. Obě usnesení byla žalobci doručena dne 10. 10. 2005. Na výzvu soudu žalobce ve stanovené lhůtě nereagoval a neučinil tak ani do dne rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

č. j. 3 Ads 99/2005 - 16

Po zvážení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že podmínky řízení o kasační stížnosti nejsou splněny. Žalobce sám nemá předepsané vysokoškolské právnické vzdělání a plnou moc advokátu, který by jej zastupoval v řízení o kasační stížnosti do dne rozhodnutí Nejvyššího správního soudu nepředložil. Nedostatek povinného právního zastoupení žalobce je svojí povahou odstranitelným nedostatkem podmínek řízení, který se však v daném případě ani na výzvu soudu odstranit nepodařilo. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. odmítl.

Kasační stížnost byla odmítnuta, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spoj. s ust. § 120 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 29. listopadu 2006

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru