Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 92/2007Usnesení NSS ze dne 29.08.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra,
VěcDůchodové pojištění - starobní důchod

přidejte vlastní popisek

3 Ads 92/2007 - 43

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce L. H., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, PO BOX 122, 140 21 Praha 4, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. 6. 2007 č. j. 32 Cad 64/2006 - 28,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá . II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce podal kasační stížnost proti v záhlaví uvedenému rozsudku, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí náměstka ministra vnitra ze dne 28. 7. 2006 čj. OSZ-4-72/OM-Šp-2006 ve věci starobního důchodu a rozhodnuto o nákladech řízení.

Kasační stížností napadený rozsudek byl žalobci doručen dne 4. 7. 2007. Žalobce proti němu podal kasační stížnost, kterou podal k poštovní přepravě dne 23. 7. 2007. Podle ust. § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), kasační stížnost musí být podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, o čemž byl žalobce v rozsudku poučen. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Jestliže napadený rozsudek byl žalobci doručen ve středu dne 4. 7. 2007, pak posledním dnem lhůty byla středa 18. 7. 2007; tento den nejpozději musel žalobce kasační stížnost podat k poštovní přepravě. Žalobce však kasační stížnost k poštovní přepravě podal až v pondělí 23. 7. 2007, tedy opožděně.

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh (kasační stížnost), jestliže byl podán opožděně.

č. j. 3 Ads 92/2007 - 44

Nejvyšší správní soud proto podle shora uvedeného ustanovení kasační stížnost odmítl. O nákladech řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto podle ust. § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. srpna 2007

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru