Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 90/2011 - 321Usnesení NSS ze dne 05.10.2011

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Libereckého kraje
VěcSociální ochrana - Státní sociální podpora

přidejte vlastní popisek

3 Ads 90/2011 - 321

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobkyně: J. T., proti žalovanému: Krajský úřad Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 12. 2008, č.j. OSV/981/2008/87, ze dne 19. 12. 2008, č.j. OSV/981/2008/88, č.j. OSV/981/2008/89, ze dne 14. 1. 2009, č.j. OSV 21/2009/R/9, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec ze dne 21. 3. 2011, č. j. 63 Cad 8/2009-227,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) osobně podala proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočka Liberec (dále jen „krajský soud“) ze dne 21. 3. 2011, č.j. 63 Cad 8/2009 - 227, jímž byla zamítnuta žaloba stěžovatelky proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 12. 2008, č.j. OSV/981/2008/87, rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 12. 2008, č.j. OSV/981/2008/88 a č.j. OSV/981/2008/89, a zároveň bylo zrušeno rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 1. 2009, č.j. OSV 21/2009/R/9, podání označené jako „odvolání k Vrchnímu nezávislému soudu v Praze“, které krajský soud i Nejvyšší správní soud posoudily jako kasační stížnost.

Protože z kasační stížnosti a obsahu soudního spisu nevyplývalo, že stěžovatelka je v řízení o kasační stížnosti zastoupena advokátem, jak to vyžaduje § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), krajský soud ji vyzval v řízení vedeném podle § 108 s. ř. s., aby tak učinila. Stěžovatelka na tuto výzvu reagovala podáními ze dne 28. 4. 2011 a ze dne 30. 4. 2011, doručenými krajskému soudu dne 4. 5. 2011, v nichž uvedla, že „krajský soud několikráte vyrozuměla o tom, že nemá právo jí přikazovat nebo vnucovat advokáta pro řízení o kasační stížnosti…. že se raději bude obhajovat sama a nebude se spoléhat na přiděleného právníka….že právnické vzdělání nemá a ani mít nechce ….a že nemá zájem o podání kasační stížnosti“.

I s ohledem na tyto její formulace a na další její podání ze dne 25. 5. 2011 (založené na č.l. 294-298 spisu) a pro přesnější a srozumitelnější vyjádření procesní situace, včetně náležitého poučení o možném dalším průběhu řízení, ji krajský soud vyzval usnesením ze dne 8. 7. 2011, č. j. 63 Cad 8/2009 - 303, podle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 106 odst. 3 a § 108 odst. 1 s. ř. s., aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doložila krajskému soudu plnou moc udělenou advokátovi, který ji bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti. V odůvodnění tohoto usnesení ji poučil o možnosti požádat o ustanovení zástupce z řad advokátů na náklady státu, přičemž jí zároveň zaslal příslušný formulářový vzor 060. Zároveň byla poučena, že nebude-li v řízení o kasační stížnosti zastoupena, nebude možné pokračovat v řízení o kasační stížnosti, a proto bude její kasační stížnost odmítnuta podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 37 odst. 5 s. ř. s. Dále krajský soud stěžovatelku poučil, že o kasační stížnosti nemůže rozhodovat Vrchní soud v Praze, neboť jediným věcně příslušným soudem k řízení o kasační stížnosti je Nejvyšší správní soud. V této souvislosti a v návaznosti na její předchozí podání ji vyzval, aby upřesnila, zda si za těchto okolností bere kasační stížnost zpět. Stěžovatelka toto usnesení převzala osobně dne 15. 7. 2011. Protože stěžovatelka na výzvu učiněnou citovaným usnesením navzdory poučení o následcích nijak nereagovala, zejména nedoložila požadovanou plnou moc ani nepožádala o ustanovení advokáta na náklady státu, předložil krajský soud kasační stížnost spolu se spisem Nejvyššímu správnímu soudu, aby o ní rozhodl.

Nejvyšší správní soud připomíná, že před posouzením merita věci se musí vždy zabývat tzv. podmínkami řízení. Mezi tyto podmínky řízení patří i povinné zastoupení stěžovatelky advokátem dle § 105 odst. 2 s. ř. s. Pokud stěžovatelka nedoloží, že je pro řízení o kasační stížnosti zastoupena advokátem nebo že má vysokoškolské vzdělání, které je vyžadováno pro výkon advokacie, musí tyto náležitosti doplnit podle § 106 odst. 3 s. ř. s. ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení vyzývajícího k odstranění vad.

Protože stěžovatelce byla krajským soudem poskytnuta dostatečná lhůta k doplnění kasační stížnosti a stěžovatelka ani do doby jejího projednávání nedoložila, že je zastoupena advokátem ve smyslu § 105 odst. 2 s. ř. s. (přičemž z jejích předchozích podání bylo možné dovodit, že nemá v úmyslu být v řízení o kasační stížnosti zastoupena), a tuto vadu tak k výzvě soudu neodstranila, nebylo možné v řízení pokračovat a kasační stížnost věcně projednat. Z těchto důvodů Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. (viz usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 11. 2003, č. j. 3 Afs 9/2003 - 19, či usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 6. 2003, č. j. 2 Ads 29/2003 - 40, přístupná na www.nssoud.cz). Na tomto závěru nemůže ničeho změnit ani stěžovatelčino přesvědčení, že je schopna vystupovat v řízení o kasační stížnosti sama, neboť podmínka povinného zastoupení stěžovatelky v řízení o kasační stížnosti advokátem je podmínkou zákonnou (§ 105 odst. 2 s. ř. s.), na což byla opakovaně upozorňována usnesením podle § 37 odst. 5 s. ř. s. a byla i poučena o následcích nevyhovění této výzvě. V posuzované věci je tak dán také důvod pro odmítnutí kasační stížnosti podle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 106 s. ř. s., neboť stěžovatelka přes výzvu soudu neodstranila nedostatky kasační stížnosti a v řízení nebylo možné dále pokračovat.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné

V Brně dne 5. října 2011

JUDr. Petr Průcha

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru