Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 9/2007Usnesení NSS ze dne 07.02.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod
Prejudikatura

4 Azs 10/2003


přidejte vlastní popisek

3 Ads 9/2007 - 23

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce P. T., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o „odvolání“ žalobce proti rozhodnutí žalované ze dne 6. 12. 2005, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 42 Cad 5/2006, o kasační stížnosti žalované proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. 3. 2006, č. j. 42 Cad 5/2006 - 8,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalované ze dne 6. 12. 2005, byl žalobci podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, odňat částečný invalidní důchod s odůvodněním, že podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení Most ze dne 28. 11. 2005 již žalobce není částečně invalidní, neboť v důsledku dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti pouze o 25 % a nikoliv alespoň o 33 %.

Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce „odvolání“ k České správě sociálního zabezpečení, k němuž přiložil kopii lékařského nálezu. Dne 13. 1. 2006 bylo toto podání doručeno Krajskému soudu v Ústí nad Labem. Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 27. 3. 2006, č. j. 42 Cad 8/2006 - 8, uvedené podání odmítl s odůvodněním, že se nejedná o návrh na zahájení řízení ve správním soudnictví. Usnesení bylo oběma účastníkům řízení doručeno dne 29. 9. 2006. Dne 16. 10. 2006 podala žalovaná k poštovní přepravě kasační stížnost proti výše uvedenému usnesení.

Dříve, než Nejvyšší správní soud začne rozhodovat o věci samé, musí přezkoumat dodržení zákonných podmínek pro řízení o kasační stížnosti. Základní podmínkou je včasnost podání kasační stížnosti. Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

č. j. 3 Ads 9/2007 - 24

Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. soud odmítne návrh, jestliže byl podán opožděně. Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli, nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Jak již bylo výše uvedeno, dnem doručení rozhodnutí je pátek dne 29. 9. 2006, kdy bylo usnesení doručeno žalované. Lhůta dvou týdnů pro podání kasační stížnosti začala žalované běžet v sobotu dne 30. 9. 2006 a skončila v pátek dne 13. 10. 2006. Kasační stížnost tedy měla žalovaná podat u soudu nebo k poštovní přepravě nejpozději dne 13. 10. 2006, aby lhůta pro její podání byla zachována; žalovaná však podala kasační stížnost k poštovní přepravě až dne 16. 10. 2006. Nejvyšší správní soud proto podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. použitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s. kasační stížnost jako opožděnou odmítl.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. použitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu – kasační stížnosti nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. února 2007

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru