Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 84/2006Usnesení NSS ze dne 06.09.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - starobní důchod

přidejte vlastní popisek

3 Ads 84/2006 - 104

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce J. K., , proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 5. 5. 2006, č. j. 42 Cad 23/2006 - 46,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 5. 5. 2006, č. j. 42 Cad 23/2006 - 46 ustanovil Krajský soud v Praze žalobci k ochraně jeho zájmů v řízení ve věci starobního důchodu advokáta JUDr. Branislava Renkera, jemuž současně uložil, aby doplnil žalobu. Zástupce byl žalobci ustanoven proto, že vzhledem k jeho písemným projevům vznikají pochybnosti o tom, zda může v řízení samostatně činit úkony.

Proti tomuto usnesení podal žalobce včas kasační stížnost, v níž uvedl, že tímto postupem krajského soudu je mu bráněno, aby se osobně obhajoval a je ohrožena ochrana jeho práv, zájmů, pověsti, svobody, zdraví a života. Žalobce navrhl zrušení napadeného usnesení.

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 8. 6. 2006, č. j. 42 Cad 23/2006 - 89 žalobci uložil, aby do jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení předložil soudu plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti nebo aby ve stejné lhůtě předložil návrh, aby advokát mu byl pro řízení o kasační stížnosti ustanoven. Krajský soud žalobce poučil o následcích neuposlechnutí této výzvy.

Usnesení bylo žalobci doručeno dne 15. 6. 2006. Žalobce písemně sdělil, že „plnou moc advokátovi neuděluje a nepředkládá návrh na ustanovení advokáta zástupcem“.

Nejvyšší správní soud posoudil věc takto:

Podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

č. j. 3 Ads 84/2006 - 105

Toto zastoupení je jednou podmínek řízení o kasační stížnosti, a její nedostatek je odstranitelný. V projednávané věci se však nedostatek povinného zastoupení nepodařilo odstranit a podmínky řízení o kasační stížnosti tak nejsou splněny. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost žalobce podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. odmítl.

Kasační stížnost byla odmítnuta, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. září 2006

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru