Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 80/2008 - 48Usnesení NSS ze dne 20.08.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod

přidejte vlastní popisek

3 Ads 80/2008 - 48

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Turkové v právní věci žalobce: J. J., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha 5, o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 24. 4. 2007, č. j. X, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 11. 2007, č. j. 20 Cad 57/2007 – 20,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě v záhlaví uvedeným usnesením zastavil řízení o žalobě žalobce proti rozhodnutí žalované ze dne 24. 4. 2007, č. j. X, a to z důvodu zpětvzetí žaloby. Česká správa sociálního zabezpečení napadeným rozhodnutím zamítla žádost žalobce o plný invalidní důchod pro nesplnění podmínek stanovených v ust. § 38 zákona č. 155/1995 Sb.

Proti rozhodnutí krajského soudu podal žalobce kasační stížnost, aniž by byl zastoupen advokátem. Kasační stížnost současně nesplňovala zákonem stanovené náležitosti. Krajský soud proto usnesením ze dne 8. 1. 2008, č. j. 20 Cad 57/2007 – 27, žalobce vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, a dále aby uvedl konkrétní důvody kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). Zároveň jej poučil o tom, že neodstraní-li nedostatky kasační stížnosti, bude tato odmítnuta. V podání doručeném krajskému soudu dne 5. 2. 2008 žalobce mimo jiné uvedl, že vzal svůj návrh zpět, neboť doufal, že bude mít práci, avšak ke dni 31. 12. 2007 byl propuštěn. Obnovuje proto svoji žádost o plný invalidní důchod. Dále požádal o ustanovení bezplatného právního zástupce. Krajský soud v Ostravě tuto žádost zamítl usnesením ze dne 17. 3. 2008, č. j. 20 Cad 57/2007 – 33. Podle soudu žalobce svým prohlášením sice doložil, že nemá dostatečné prostředky, avšak současně soud dospěl k závěru, že kasační stížnost zjevně nemůže být úspěšná, neboť žalobce jí vzal zpět své zpětvzetí žaloby.

Usnesením ze dne 2. 5. 2008, č. j. 20 Cad 57/2007 – 36, krajský soud žalobce opětovně vyzval, aby si zvolil advokáta a doplnil kasační stížnost, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení usnesení. Zároveň jej znovu poučil o následcích nevyhovění této výzvě. Dne 23. 5. 2008 byla krajskému soudu doručena dvě podání žalobce označená jako „Zvolení advokáta“ a „Plná moc k zastupování ve věci Cad 57/2007“, v nichž žalobce pouze uvedl: Advokátní kancelář L. Kouřil a M. Pešáková, Kozinová 2, Šumperk. Krajský soud žalobce přípisem ze dne 28. 5. 2008 vyzval, aby do 10-ti dnů předložil plnou moc udělenou advokátovi, kterou advokát přijal, a aby toto převzetí zastoupení bylo advokátem podepsáno. Výzva byla žalobci doručena dne 30. 5. 2008, ten však zůstal nečinný a do dnešního dne plnou moc nepředložil.

V řízení o kasační stížnosti musí být podle ust. § 105 odst. 2 s. ř. s. stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Dle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

V projednávané věci byla kasační stížnost podána osobou oprávněnou (§ 102 s. ř. s.) a byla podána včas (§ 106 odst. 2 s. ř. s.). Žalobce však nebyl zastoupen advokátem, i když v řízení o kasační stížnosti je toto zastoupení povinné. Krajský soud ve smyslu ust. § 108 odst. 1 s. ř. s. žalobce opakovaně vyzval k odstranění vady kasační stížnosti ve stanovené lhůtě. Žalobce však výzvy soudu nerespektoval. Udělení plné moci advokátní kanceláři nelze akceptovat, neboť tato je pouze označením výkonu advokátní praxe, zde navíc více advokátů. Vztah zastoupení musí existovat mezi účastníkem řízení a konkrétním advokátem.

Nedoložení plné moci k zastupování žalobce v řízení o kasační stížnosti je svojí povahou odstranitelným nedostatkem podmínek řízení, který se však ani na výzvu soudu nepodařilo odstranit a v řízení o kasační stížnosti tak není možno pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl dle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 20. srpna 2008

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru